Forslag til Lokalplan 340 for Grækerkvarteret

Lokalplan |
Luftfoto af Grækerkvarteret Luftfoto af Grækerkvarteret

Forslag til Lokalplan 340 omfatter et større parcelhusområde kaldet Græ­kerkvarteret, der er beliggende i den centrale del af Hvidovre Kommune.

Lokalplansområdet afgrænses mod nord af Brostykkevej, mod øst af Hvidovrevej, mod syd af Køge Bugt-banen og mod vest af Avedøre Havnevej.

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge på grundene.

Disse byplanvedtægter er vedtaget i perioden 1943 – 1973 og er ikke længere tidssvarende. Der er siden opstået et behov for at bygge større boliger, end byplanvedtægterne muliggør. De tager ikke højde for småbygninger, oplag og overkørsler og er uforståelige for de fleste grundejere og rådgivere – blandt andet på grund af forældede begreber og snørklede formuleringer. Derudover er bevaringsværdige bygninger heller ikke reguleret i de gamle byplanvedtægter.

Kommunalbestyrelsen har derfor ønsket at indlede et sam­arbejde med grundejerforeningerne i kommunen, om at lave nye lokalplaner for deres områder som erstatning for byplan­vedtægterne. Dette forslag er udarbejdet i dialog med de aktive grundejerforeninger i Grækerkvarteret.

Formålet med lokalplanen er primært sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg langs vejene samt at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov.

De hidtil gældende byplanvedtægter - Byplanvedtægt H10 og H14 - vil blive aflyst for de ejendomme, der er beliggende inden for området, der er omfattet af Lokalplan 340. Dette sker når lokalplanen til sin tid er vedtaget endeligt.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 14. februar 2022.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om planforslaget. Mødet finder sted den 3. februar 2022, kl. 19-21 i Lille Friheden, Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

På mødet vil lokalplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan se mødet live fra kl 19.00 - 21.00 via dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyMjkyOGEtNWRmZi00NTU2LWFiNGUtYjVmOGZjZWYzYjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c3dd76-7fd2-451d-b0e7-8baeccc28713%22%2c%22Oid%22%3a%22810634af-c42d-4837-acb7-b8096000e137%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
17. januar 2022 til 14. februar 2022
calender Frist for høringssvar
14. februar 2022