Forslag til Lokalplan 340 for Grækerkvarteret

Lokalplan |
Luftfoto af Grækerkvarteret Luftfoto af Grækerkvarteret

Forslag til Lokalplan 340 omfatter et større parcelhusområde kaldet Græ­kerkvarteret, der er beliggende i den centrale del af Hvidovre Kommune.

Lokalplansområdet afgrænses mod nord af Brostykkevej, mod øst af Hvidovrevej, mod syd af Køge Bugt-banen og mod vest af Avedøre Havnevej.

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge på grundene.

Disse byplanvedtægter er vedtaget i perioden 1943 – 1973 og er ikke længere tidssvarende. Der er siden opstået et behov for at bygge større boliger, end byplanvedtægterne muliggør. De tager ikke højde for småbygninger, oplag og overkørsler og er uforståelige for de fleste grundejere og rådgivere – blandt andet på grund af forældede begreber og snørklede formuleringer. Derudover er bevaringsværdige bygninger heller ikke reguleret i de gamle byplanvedtægter.

Kommunalbestyrelsen har derfor ønsket at indlede et sam­arbejde med grundejerforeningerne i kommunen, om at lave nye lokalplaner for deres områder som erstatning for byplan­vedtægterne. Dette forslag er udarbejdet i dialog med de aktive grundejerforeninger i Grækerkvarteret.

Formålet med lokalplanen er primært sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg langs vejene samt at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov.

De hidtil gældende byplanvedtægter - Byplanvedtægt H10 og H14 - vil blive aflyst for de ejendomme, der er beliggende inden for området, der er omfattet af Lokalplan 340. Dette sker når lokalplanen til sin tid er vedtaget endeligt.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 14. februar 2022.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor er der ikke udarbejdet en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om planforslaget. Mødet finder sted den 3. februar 2022, kl. 19-21 i Lille Friheden, Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

På mødet vil lokalplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan se mødet live fra kl 19.00 - 21.00 via dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyMjkyOGEtNWRmZi00NTU2LWFiNGUtYjVmOGZjZWYzYjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c3dd76-7fd2-451d-b0e7-8baeccc28713%22%2c%22Oid%22%3a%22810634af-c42d-4837-acb7-b8096000e137%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Info
Type
Høring
Høringsperiode
17. januar 2022 til 14. februar 2022
calender Frist for høringssvar
14. februar 2022

Høringssvar

Natasja Kalving Hansen | 15-02-2022 20:37:18
Æneas Alle 1
2650 Hvidovre
Se vedhæftede pdf
Natasja Kalving Hansen | 15-02-2022 20:18:41
Æneas Alle 1
2650 Hvidovre
Se vedhæftede
Christina Ford | 15-02-2022 19:57:07
Prøver lige igen med en pdf, da det drillede før :) Se vedhæftede høringssvar.
Christina Ford | 15-02-2022 19:36:59
Se vedhæftede høringssvar
Faith-Joyce & Finn Ivo Heller | 15-02-2022 15:18:57
Menelaos Boulevard 15
2650 Hvidovre
1) Hegn mod offentlig vej og trafikarealer: Vi er tilhænger af forbud mod plankeværker. Hegn skal være grønne og levende. Det er med til at opsuge regnvand og giver fugle og insekter leve muligheder. Grønne levende hegn mod offentlig vej skal plantes minimum 75 cm. ind fra fortovsflisekanten således at, når det er fuldt udvokset ikke spærre for fortovet, fodgængernes trafikareal. Der er i dag rigtig mange steder dette ikke er opfyldt og hvor fodgængernes trafikareal er spærret pga. det er beplantet for tæt på fortovskanten samt en manglende beskæring. 2) Oplag: Oplag bør placeres, så det ikke kan ses fra vejen. 3) Flisebelægning: Ved større arealer med flisebelægning eller lignede hård belægning på ejendommen skal der stilles krav om, at en vis % del af belægningen skal ske med ”græsarmering”, hvor regnvand kan trænge igennem til grundvandet og ikke belaste det offentlige kloaksystem. Der er mange der ikke er klar over denne mulighed og man ser det næsten aldrig benyttet hos private ejendomme. 4) Høje træer og beplantning: Der stilles krav om, at ejendommen ikke må have træer eller anden beplantning der er mere end 6 meter høj. Dette skal også gælde træbeplantning på vej. Samt at ejendommen ikke må have træer eller anden beplantning, som vokser ind over naboejendommen.
Janne Køster | 15-02-2022 10:51:40
Der er allerede lavet høringssvar indeholdende argumenter for, hvorfor der bør være muligt at etablere fast hegn. Der henvises til disse høringssvar. Der foreslås mulighed for etablering af hegn med en max højde på 2 meter, som der også gives mulighed for i Hegnsloven vedr. fælleshegn, jf. Hegnsloven § 10, stk. 6.
Silas Christensen | 14-02-2022 20:44:21
Jeg forstår udemærket ønsket om flere levende/grønne hegn, men synes dog også at forskelligheden i kvarteret giver det specielle liv der er, med mange forskellige hustyper og facader. Desuden er det meget forskelligt om et hegn dækker af for en for- eller baghave, så et ønske om privatliv begrænses. Jeg mener hellere at levende hegn skal være en opfordring fremfor tvang.
Jakob hahn | 14-02-2022 17:00:05
Med reference til lokalplanens § 8, nærmere bestemmelserne § 8, stk. 1 - 3, der relaterer sig til forslaget om, at hegn langs vej og sti skal være levende hegn, skal jeg hermed gøre indsigelse mod det pågældende forslag. Det bør efter min vurdering være op til den enkelte matrikelejer at beslutte, hvilken type hegn, der skal opsættes. Lokalplanens begrundelse om at sikre et grønt præg langs vejene synes ikke proportional henset til forslagets meget indgribende karakter. Formålet bør utvivlsomt kunne opnås ved knap så restriktive og gennemgribende foranstaltninger som det foreslåede. Det kunne f.eks. ske ved at sørge for beplantning langs vejene i stil med Paris Boulevard. Endelig er det min opfattelse, at forslaget vil ødelægge kvarterets nuværende helhedsindtryk som et kvarter, der er åben for diversitet og med plads til alle. Forslaget vil således medføre en unødvendig ensretning, der vil give kvarteret et mere standardiseret, "velfriseret", intetsigende og konformt udtryk. På denne baggrund skal jeg opfordre til, at forslaget vedrørende levende hegn trækkes tilbage.
Bjarke Lysgaard | 14-02-2022 16:52:03
Ang. bebyggelse i to fulde etager/8,5 meters højde, paragraf 5.2 og 5.3: Jeg ser helst, at der ikke bygges i to fulde etager. Husene ligger i forvejen tæt, og der er umiddelbart ikke meget andet at få god udsigt til end andre folks haver. Dette ser jeg som unødvendigt og tror, at det vil være overvejende negativt for områdets attraktionsværdi. Grækerkvarteret er et i forvejen attraktivt villakvarter, hvor det med en kommende bebyggelsesprocent på 30 er muligt at bygge store huse til at modsvare nutidige og efter min mening fremtidige behov. Hvis der gives tilladelse til at bygge i 2 etagers højde, vil mange af os risikere at blive naboer til væsentligt højere huse, den dag nabogrunden bliver solgt. Mens det kan være attraktivt for nytilflyttere eller bygherre, antager jeg klart, at det vil være en væsentlig gene for os, der har sikret, at hus og have passer til rammerne for de nuværende højder og lokalplan. Jeg støtter desuden forslaget i paragraf 5.9, der forbyder tagterrasser. Igen er det kun de omkringliggende haver, man vil få udsigt til. Det ville måske være anderledes, hvis grækerkvarteret lå ud til vandet eller åben natur, hvor der så kunne argumenteres med muligheden for at få en god udsigt. Det argument mener jeg ikke, at der er relevant her.
Anne Mette Roald-Arbøl | 14-02-2022 16:17:36
Jeg ønsker at der fortsat vil være mulighed for selv at vælge mellem hegn og hæk mod vejen. Der er stor forskel på om man bor i hus hvor haven vender ud mod vejen eller om man har baghave hvor huset er placeret imellem have og vej. Synes at det er klædeligt med variation og selvbestemmelse.
Nikoline Volkinsfeld | 14-02-2022 14:08:49
Ang. bebyggelse i to fulde etager/8,5 meters højde, paragraf 5.2 og 5.3: Dette ser jeg som unødvendigt og overvejende negativt for området. Grækerkvarteret er et i forvejen attraktivt villakvarter, hvor det med en kommende bebyggelsesprocent på 30 er muligt at bygge rigeligt store huse til at modsvare nutidige behov. Det bør ikke samtidig være nødvendigt at give carte blanche til højere bebyggelse. Hvis der gives tilladelse til at bygge i 2 etagers højde vil mange af os risikere at blive naboer til væsentligt højere huse den dag nabogrunden bliver solgt eller ønskes større. Dette vil nok være positivt for nytilflytterne/byggerne, men negativt for de naboer der har tilpasset hus og have til de nuværende højder. Jeg er glad for forslaget vedrørende levende hegn.
Louise Them-Hansen | 14-02-2022 13:20:37
1. Lokalplanen bør forholde sig til fartdæmpning og sikre skoleveje for cyklende og gående elever til Dansborgskolen. Der køres meget stærkt på de store veje i kvarteret. Mange billister skyder genvej gennem Grækerkvarteret via ruten Fagerstedvej-Ketilstorp Alle-Paris Boulevard (og omvendt), og netop Paris Boulevard er skolevej for rigtig mange børn. 2. Imod tilladelse af huse i 2 fulde plan, da det øger indkigsgener og giver mindre lys til nabohaver og nabohuse.
Jan Andersen | 14-02-2022 13:01:30
Diverse bemærkninger og spørgsmål. 1) Note til lokalplanens punkt 5.6. Noten behandler matrikler langs Zeus Boulevard og har vel ikke noget at gøre med lokalplan 340 ? 2) Der er en sti mellem Hvidovreskellet og Brostykkevej. Stien fremgår ikke af lokalplan og kortbilag. 3) Eksisterende forhold, side 5 i punktet "Redegørelse". Der står i 3. afsnit under eksisterende forhold at ejendommene i Grækerkvarteret er skudt op over tid som sommer- og lysthuse osv og derfra er blevet ud- og ombygget og har fået helårsstatus. Denne beskrivelse mener jeg ikke er passende for Grækerkvarteret, men måske bedre dækker andre kvarterer i Hvidovre. Det er mit indtryk, at de allerfleste sommer- og lysthuse er nedrevet i forbindelse med nybyggeri og kun et ganske lille fåtal er til- og ombygget til helårsbeboelse og vel knapt noget man kan kalde for en "bærende kvalitet i området".....
Jan Andersen | 14-02-2022 12:39:16
Indsigelse og ændringsforslag. Jeg skal hermed som ejer og bruger af ejendommen Menelaos Boulevard 71 gøre indsigelse mod ejendommens placering i delområde 1, jf. lokalplanens punkt 1.4. Ejendommen er opført 1961 som en blandet bolig- og erhvervsejendom med erhverv i stueetagen og beboelse på 1. sal. Ejendommen er indrettet til disse formål og har altid været anvendt hertil. Stueetagen anvendes til liberalt erhverv i form af ejendomsmæglervirksomhed og har tidligere været anvendt til andet kontorformål, frisør, garn-/stofbutik, dyrehandel, blomsterbutik m.m. For at muliggøre og sikre fremtidig anvendelse af stueetagen foreslås at ejendommen placeres i delområde 2 eller alternativt sikres samme rettigheder og forpligtelser som foreslås gældende for ejendommen på Brostykkevej 133. Brostykkevej 133 og Menelaos Boulevard 71 er på alle måder meget sammenlignelige og bør kunne behandles ens i lokalplanen. I krydset Brostykkevej/Menelaos Boulevard/Arn. Nielsens Boulevard findes flere erhvervsejendomme.
Daniel S | 14-02-2022 12:24:03
Det er et godt forslag til lokalplan som jeg tilslutter mig i sin helhed, bortset fra at der bør være valgmulighed ift. hegn/hæk mod vejen. Selv har vi en grøn hæk, men forstår at der er situationer hvor plankeværk eller lign. giver mere mening.
Joachim W. Nicolajsen | 14-02-2022 09:17:24
Gl. Strand 34
1202 København K
Se vedhæftede høringssvar
Unni Nørløv Iwanczuk | 14-02-2022 07:56:58
Ang. bebyggelse i to fulde etager/8,5 meters højde, paragraf 5.2 og 5.3: Dette ser vi som unødvendigt og overvejende negativt for området. Grækerkvarteret er et i forvejen attraktivt villakvarter, hvor det med en kommende bebyggelsesprocent på 30 er muligt at bygge rigeligt store huse til at modsvare nutidige behov. Det bør ikke samtidig være nødvendigt at give carte blanche til højere bebyggelse. Hvis der gives tilladelse til at bygge i 2 etagers højde vil mange af os risikere at blive naboer til væsentligt højere huse den dag nabogrunden bliver solgt eller ønskes større. Dette vil nok være positivt for nytilflytterne/byggerne, men negativt for de naboer der har tilpasset hus og have til de nuværende højder. Udover at dette kan ødelægge kvaliteterne ved et hus eller en have i forhold til lys, udsigt og privatliv, kan det også afskrække evt. købere til de tilbageværende 1-etagers huse. For at bruge os selv som eksempel: Vi er selv nabo til et af de højeste huse i kvarteret (2 etager + høj kælder). Det hus var den største grund til at vi tvivlede på om vi ønskede at købe vores hus. Heldigvis er vores hus placeret hensigtsmæssigt på grunden så vores have vender væk fra det høje hus og der er et gammelt højt træ i skellet som netop afskærmer for indkig i vores have, så det fungerer. Men sådan et træ kræver accept af begge naboer samt en hel del år før det afskærmer. Skulle vores nabo til modsatte side derimod beslutte sig for at bygge en etage ovenpå vil udsigten og lyset i vores stue blive blokeret og værdien af vores hus blive forringet. Hvis bagboen eksempelvist bygger i 2 etager mister vi privatliv i haven. Dette privatliv er allerede formindsket efter en diagonal bagbo har bygget en halv etage med karnapper ovenpå sit hus, hvilket giver direkte indkig i det meste af baghaven samt vores stue. Der vil være mange situationer hvor det er mere skadende end gavnligt for kvarteret at bygge mere i højden. Claus Jørgensen nævner også eksemplet med deres stue, hvor lysindfaldet er ødelagt. Da Grækerkvarteret er smukt i al sin sammensathed, med huse i mange højder og former, er vi ikke modstandere af højden i sig selv. Men selv med det skrå højdegrænseplan, jvf. paragraf 5.4, som en vis sikring, vil det stadig være væsentligt at tage stor hensyn til kontekst og omkringliggende naboer. Dette hensyn må veje tungere end behovet for større bebyggelse. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til at et byggeri højere end 1 etage stadig kun vil være muligt efter høring og godkendelse af nærmeste naboer. Af samme årsager som førnævnte, støtter vi op om paragraf 5.9 der forbyder nye tagterasser. Ang. paragraf 8, vedr. levende hegn: Vi mener det er positivt med flere levende hegn, men ligesom Anes Jakupovic, mener vi at der er mange situationer hvor et fast hegn er nødvendigt for den enkelte matrikel. Derfor vil det være gavnligt hvis formuleringen i lokalplanen justeres, så det forbliver lovligt at byggge faste hegn, f.eks. rionet eller støjdæmpende hegn, evt. sålænge hegnet begrønnes med en vis procentdel katreplanter e.lign. Ang. begrønning og fartdæmpning: Vi er enige med Christopher Mortensen m.fl. vedr. at det vil være positivt med en plan for flere træer i kvarteret og støtter forslaget om 40 km/t begrænsninger i hele kvarteret. Der kan også med fordel arbejdes imod en større begrønning af kvarteret ved at ændre de asfalterede hjørner til grønne pletter (såsom hjørnet ved Helenas Alle/Homers Alle). Et andet forslag er at lukke enkelte veje ved at anlægge grønne pletter i midten af vejene, som kun kan krydses med cykel/til fods. Alle veje fører til Rom i Grækerkvarteret, så den lille omvej vil opvejes af større biodiversitet og fartdæmpning. Vi støtter desuden Christian Fursund's forslag om et krav om bevaring eller nyanlæggelse af x antal træer ved nybyggeri. Her ses det desværre ofte at grundene jævnes med jorden før byggestart (inklusiv alle ældre træer, også langs hegn og skel, selvom de ikke er i vejen for det nye hus). Med venlig hilsen. Unni og Jakub Nørløv Iwanczuk
Jacob Buck | 13-02-2022 21:14:45
Orfeus Alle 2
2650 Hvidovre
Vi tilslutter os Naveed Hussains høringssvar af 11.02.2022 vedr. levende hegn og carporte. Vi købte vores hus med plankeværk og netop at der ikke var levende hegn var en af ting vi var glade for. Plankeværket har nok stået siden huset blev bygget i 1980 og siden vi flyttede ind har vi forventet at det snart skal skiftes (da det er grønt af naturens påvirkning, dog ikke levende) og vi har glædet os til at skifte ud med nyt plankeværk. At vores vej ikke er særlig trafikkeret ændre vel ikke at vi også ønsker begrænset indblik. Vi har to store hunde der stiller særlige krav til anlæggelse af levende hegn da det tager lang tid at vokse sig kraftigt nok og vi ønsker ikke at skulle anlægge et indre fast hegn med plads til at kunne klippe hækken indvendigt. Vi går tid tur med hund rundt i en stor del af kvarteret og ser en stor variation af hegn. Levende højde som lave. Stenmure, plankeværk af træ, lave som høje og i forskellige farver. Det kommer til at tage mange år før størstedelen af faste hegn er blevet skiftet ud til levende hegn, så det vil tage mange år før kvarteret vil være betydeligt mere præget af levende hegn. Et krav for nybyggerier (hele grunden ændrer udsende) er ok, men det virker ikke fair at vi ikke må skifte vores plankeværk ud med nyt plankeværk. Det er jo en smags sag hvilke typer hegn man føler er pænest.
Christian Janfelt | 13-02-2022 20:58:34
Hectors Alle 10
2650 Hvidovre
Det er meget fint, at der bliver krav om levende hegn fremfor plankeværk ud til vej, og max. højden på 1,8 m forekommer også rimelig. Efter de nye regler om affaldsbeholdere, er der langs flere af vejen opstået veritable vægge af affaldsbeholdere ud til vejen, som skæmmer kvarteret. Det ville være markant pænere, hvis disse stod placeret bag hæk, men selvfølgelig fortsat let tilgængelige for renovationsmedarbejdere (dvs. inden for en samlet afstand af 5 meter fra skel). Krav om dette, kunne med fordel implementeres i lokalplanen. Man kunne også overveje en max. grænse for hvor stor en del af matriklen, som må belægges med fliser. Især matrikler med nybyggede huse plastres til med fliser hele vejen rundt om huset, hvilket både er grimt og i øvrigt dårligt for nedsivning af regnvand. Derudover virker resten af lokalplanen velovervejet og god.
Jesper Jørgensen | 13-02-2022 19:11:27
Ønske om hastighedsnedsættelse i hele området, samt hastighedsdæmpende tiltag i form af bump, chikaner eller lign. Støtter tiltag om legeplads for kvarterets børn og evt. borde/bænke. Positivt at der kan opføres carporte, dog skal det dog tillades at lukke disse på evt. op til 2 sider.
Mark | 13-02-2022 17:32:13
Jeg har adresse ud til Hvidovrevej i nærheden af Johnnys Bodega. Vi har tidligere haft hæk som gentagne gange blev ødelagt og væltet af fulde mennesker der var på vej til og fra bodegaen. Vi ønsker at man kan dispensere for levende hegn når man bor ud til disse offentlige steder. Derudover tiltræder jeg i øvrigt Bent Rasmussens høringssvar af 12.02.2022 vedr. levende hegn og Naveed Hussains høringssvar af 11.02.2022 vedr. levende hegn.
Christian Fursund | 13-02-2022 14:44:29
Generelt et god lokalplan, som dog sagtens kunne være mere restriktiv. 1. Forslag om levende hegn og forbud mod faste hegn støttes hermed. Man kunne give tilladelse til, at der sættes fast hegn på egen grund med levende hegn på ydersiden mod vej og naboer. Dog skulle det begrænse sig til visse hegn af grøn karakter. raftehegn eller tilsvarende - og kun hvis det levende hegn var af stedsegrøn karakter. Man kunne i samme omfang lave et total forbud mod komposit/plastik hegn, samt en plan for udfasning af disse. At de skal være fjernet og erstattet inden 2028 feks. 2. Mere grønt. Det foreslåes at der i området fra kommunal hånd plantes mange flere og større træer. Det foreslås også, at kommunen udpeger de få store private træer der er, og freder dem. Der kunne også laves en regel om, at der skal genplantes træer når nogle fældes, og at disse skulle have en min. højde. 3. Forslag om kun 40 km/t zone i hele kvarteret. 4. Forslag til højning af bevaringsværdi/fredning for Catherine Boothsvej 87 som er helt unikt og smukt hus. 5. tilladelse til bebyggelsesprocent på 30 men max fodaftryk på grunden med feks 20. Dvs. men tvinges til at reducere størrelse, eller bygge to etager. Så efterlades der mere have areal. 6. Forslag om, at byggeri i to etager, altid skal vurderes af kommunen i ift. indkig i nabohaver mv. 7. Ved nybyggeri, og inden der gives ibrugtagningstilladelse, skal der på grunden plantes 3-4 store træer ca. 4m høje. Dette fordi det grønne i en projekt økonomi altid kommer i sidste række. 8. Stilguide. Inspireret af andre kommuner hvor man sætter fokus på hvilke type vinduer og døre der passer til de forskellige huse. 9. Max belægningsgrad (fliser mv) på en grund til feks 5-10 procent eller krav om at der mod vej er min. 50% areal der er begrønnet. 10. Krav om, at man etablere en alm. indgang, vinduer mod vej mv. så man undgår dobbelt-carport-mod-vej-uden-vinduer-scenariet.
Thor Nielsen | 13-02-2022 12:48:14
Brostykkevej 135
2650 Hvidovre
Følgende høringssvar er indsendt på vegne af mig selv og alle dem listet i bunden af teksten. Der vil nok blive fulgt op med By og Plan udvalget vedr. finansiering. Det foreslås at lokalplanen lægger op til etablering af flere træer i Grækerkvarteret ligesom der findes på Paris boulevard, specielt langs de største veje hvor der er god mulighed for det (se fx. Ketilstorp alle) Thor & Lena, Brostykkevej 135 Gertie & Jonas Bjørch, Hectors alle 13 Line & Daniel, Brostykkevej 139 Margit Glerup, Orfeus Alle 6 Grønt, Fagerstedvej 7 Dan, Fagerstedvej 52 Thomas, Helenas alle 27 Allan og Annika Dilling, Nestors Alle 27 Søren, Theseus Allé 12
Janne Køster | 13-02-2022 11:52:35
Hvilken status har lokalplanen i forhold til de enkelte grundejerforeningers vedtægter, hvis der skulle være bestemmelser, der regulerer samme forhold? I forslaget på siderne 18 og 25 er der reguleringer for mobilantenner og andre tekniske anlæg, hvorfor jeg godt kunne være bekymret for, at der gives adgang til at etablere nogle af dem midt i et boligområde. I tilfælde af overvejelser om etablering af mobilantenner/-master vil der så være anden regulering, der gælder før, der kan træffes beslutning herom, eller vil lokalplanen være nok? Hvis lokalplanen er nok, skal jeg protestere over, at muligheden for etablering af mobilantenner etc. kommer med i lokalplanen af mange grunde, herunder særligt sundhedsfaren, det skæmmende i at have en sådan midt i et boligområde, det værdi fald, det vil betyde for ejendommene beliggende i området etc. Det blev sagt på borgermødet, at område 3C2 ikke kunne blive højere end 8,5 meter. Hvorfor står der så max bygningshøjde 10 m, jf. p. 9 i forslaget?
Janne Køster | 13-02-2022 11:50:24
Vedrørende åbne carporte skal jeg protestere over dette. Det er opfattelsen, at det må være op til den enkelte grundejer, hvilken type carport, man ønsker på sin grund. En åben carport vil ikke beskytte bilerne og eventuelle andre køretøjer lige så godt som en carport med lukkede sider, idet en lukket/delvist lukket vil skærme bedre mod vind og vejr. Dette er for mange netop årsagen til, at man investerer i en carport. Idet rigtig mange af ejendommene beliggende i kvarteret allerede har lukkede carporte/delvis lukkede carporte ud mod vej, er synspunktet også, at det ikke vil være muligt med vedtagelsen af lokalplanen at opnå det ønskede åbne udtryk. Det er derfor opfattelsen, at den enkelte boligejers eventuelle ønske om etablering af lukket carport/delvist lukket carport ikke vil være til gene for nogen i området. Jeg tiltræder i øvrigt Emil Kraaers høringssvar af 13.02.2022 vedr. carport og Naveed Hussains høringssvar af 11.02.2022 vedr. carport.
Janne Køster | 13-02-2022 11:48:39
I nedenstående foreslås det, at der gives mulighed for etablering af fast hegn. Subsidiært foreslås det, at der gives mulighed for etablering af fast hegn bag levende hegn for et større område end anført i punkt 8.2. i forslaget. Idet rigtig mange af ejendommene beliggende i kvarteret allerede har fast hegn ud mod vej, er synspunktet, at det ikke vil være muligt med vedtagelsen af lokalplanen at opnå, det ønskede grønne præg. Det er derfor opfattelsen, at den enkelte boligejers eventuelle ønske om etablering af fast hegn ikke vil være til gene for nogen i området. Det formodes, at der gives mulighed for fast hegn bag levende hegn på Brostykkevej, Avedøre Havnevej og Hvidovrevej, idet der er tale om trafikerede veje, hvorfor der er hensyn at tage til indbliksgener og støj. Det foreslås, at der gives mulighed for fast hegn/bestemmelsen i punkt 8.2. – muligheden for fast hegn bag levende hegn - udvides til tillige at omfatte Menelaos Boulevard og Ketiltorps Alle, da de begge må betragtes som gennemfartsveje, som belastes af en anseelig mængde trafik, der skaber indbliksgener og støj for ejendommene, der ligger på vejene. Vedrørende trafikken er det almindelig kendt, at disse to veje er anvendte gennemfartsveje for beboere og erhvervskørsel i hele Grækerkvarteret. Dette til trods for chikanerne på Menelaos Boulevard. For så vidt angår vejstøjen henvises der til kortet over vejstøj. Heraf fremgår det, at både Menelaos Boulevard og Ketiltorps Alle er store veje med støjbelastning på mellem 60-65dB - hvilket vil sige over den vejledende grænseværdi. Det skal bemærkes, at kortet er fra 2017, og det formodes, at der er kommet mere motoriseret trafik til siden da, ligesom at der i fremtiden bla. pga. Holmene formodes at komme øget motoriseret trafik i området – og på vejene omkredsende Grækerkvarteret (medvirkende til øget støj). Selvom om ejendommene således ligger inde i kvarteret, er de på grund af ovennævnte udsat for større gener fra indblik og støj end mange af ejendommene på de mindre veje i området. Som beboer på Menelaos Boulevard i et lige nummer skal det samtidig bemærkes, at det ideelle udeareal på vores grund (og naboer med lige numres grunde) er ud mod Menelaos Boulevard, idet man derved opnår sol det meste af dagen, herunder fordi vores grunde er aflange og smalle. Ved mulighed for fast hegn/fast hegn bag det levende hegn, vil det således blive muligt at opholde sig nogenlunde uforstyrret for blikke og støj i sin egen have. Det er et øget behov for at særligt børnene, der bor på disse større veje, kan opholde sig i haverne, idet det ikke er muligt for dem – som på mange af de andre mindre veje – at lege uforstyrret sammen ude på de trafikerede veje. Idet forslaget indeholder bestemmelse om to parkeringspladser på egen grund må det også forventes, at nybyggeri i de ulige numre på Menelaos Boulevard (som har mest sol på den del af deres grund, som ligger væk fra Menelaos Boulevard) ikke vil etablere levende hegn ud mod vejen, idet de i stedet forventes at etablere carporte eller lignende ud mod vejen. Det grønne præg vil dermed ikke blive opnået i kvarteret, og alene den ene side af Menelaos Boulevard - de lige numre – vil blive ”ramt” af bestemmelsen om grønt præg. Altså en ulighed for boligejerne. På baggrund af ovenstående anmodes der om ændring af forslaget til lokalplanen, så det bliver muligt at etablere fast hegn som afskærmningsforanstaltning. Jeg tiltræder i øvrigt Bent Rasmussens høringssvar af 12.02.2022 vedr. levende hegn og Naveed Hussains høringssvar af 11.02.2022 vedr. levende hegn.
Emil Kraaer | 13-02-2022 09:54:19
Thorshøjvej 12
2650 Hvidovre
Det foreslås herved, at punkt 5.6 udvides således, det er muligt at sætte sidebeklædning på carporten, selvom denne er mindre end fem meter fra byggelinjen. Dette således risikoen for nedstyrtning af carporten nedbringes. Der kan eventuelt indføres en begrænsning, hvor op til to sider af carporten kan påsættes sidebeklædning. Der bakkes desuden op om øvrige forslag om, at højden på levende hegn kan være højere end 1,8 meter på siderne (herunder bagsiden) af grunden. Bestemmelsen om, at kun levevende hegn må nyopføres, støttes desuden. Endeligt bakkes der op om forslaget om, at der opføres en legeplads i krydset ved Menelaos Boulevard og Ketilstorp Allé. Denne kunne passende indrettes til mindre børn. Legepladsen ved Sollentuna Allé og Hvidovrevej er desværre dårligt vedligeholdt og det flyder fx med små lattergasbeholdere. Hvis der træffes beslutning om, at området ved Menelaos Blvd. udlægges til legeplads, foreslås det, at der afsættes tilstrækkelig driftsbevilling til, at området kan holdes nydeligt.
Claus Jørgensen | 12-02-2022 11:18:15
Hej Vil Lokalplan for Grækerkvarteret stadig håndhæve at det er kommunens område mellem fortovsflise og evt. hæk. Så vidt huskes er det ca. 40 - 60 cm som grundejer ikke besidder i tilfælde af gravearbejde. Som det er nu er det ikke alle der tager hensyn til dette.
Bent Rasmussen | 12-02-2022 09:40:31
Vedr. Levende hegn Inden man beslutter, at man kun må sætte levende nye hegn op i kvarteret, skylder man også at tage hensyn til de grundejere, der har grunde ud til de store trafikerede veje, som Paris Boulevard, Menelaos Boulevard, Ketilstorp alle. Der er jo grunde, der er placeret på langs af de store veje, og de har ikke muligheden for lige at går om i baghaven for mere privat liv. Så er det jo nemt at sige, at det skal være forbudt i hele kvarteret, hvis man selv har en grund på en af de små sideveje i kvarteret uden den store trafik. Vi er imod at man kun må sætte levende nye hegn op, og at det skal være forbudt at sætte nye træhegn op. Vores egen grund ligger langs Paris Boulevard 40 meter, og der er ikke meget privat liv her, når man ikke lige har en baghave. Man kan jo få mange pæne hegn i dag, Frøslev hegn, Rafte hegn osv. Placeringen af grundene er forskellige, og man skal tage hensyn til alle grundejerne her. Vi er alle en del af Grækerkvarteret.
Thor Nielsen | 11-02-2022 12:42:59
Følgende høringssvar er indsendt på vegne af mig selv og alle dem listet i bunden af teksten I forslaget til lokalplan 340 lægges der op til at nye hegn mod vej skal være grønne/levende og ikke højere end 180 cm. Dette støtter vi for at holde det grønne udtryk i kvarteret. Men vi ønsker at hegn bagved det levende hegn skal have mulighed for at følge højde bestemmelsen i hegnsloven (altså højde af bagved liggende hegn må højst være 180 cm plus afstanden til skel) og at det levende hegn må være op til 200 cm af hensyn til privatlivet. Støtter: Thor & Lena Nielsen - Brostykkevej 135 Gertie & Jonas Bjørch - Hectors alle 13 Rene & Lis Thorarinsson Bredegårds Allé 37 Line & Daniel - Brostykkevej 139 Margit Glerup - Orfeus Alle 6 Grøn Toft - Fagerstedvej 7 Dan Seidler - Fagerstedvej 52 Thomas Broge - Helenas alle 27 Allan & Annika Dilling - Nestors Alle 27 Søren Nyrop - Theseus Allé 12
Naveed Hussain | 11-02-2022 11:49:09
Catherine Boothsvej 56
2650 Hvidovre
Se vedhæftet fil.
Anes Jakupovic | 08-02-2022 15:48:11
Nestors Alle 38
2650 Hvidovre
Vedr. det grønne areal ved krydsning Menelaos Blvd. og Ketilstorp Alle. Der er mange steder i verden hvor folk i fælleskab starter en køkkenhave, eller en lille frugttræskov, et par borde eller lignende, som så ender med at skabe fælleskab og en plads, hvor folk kan mødes, ideerne kan forveksles, børnene kan lege, osv. Er disse intiativer lovlige på arealet rund om krydsning Menelaos Blvd. og Ketilstorp Alle?
Anes Jakupovic | 08-02-2022 15:38:52
Nestors Alle 38
2650 Hvidovre
Hej. Vedr. forbud af fasthegn og skift til levende hegn. På mødet blev der forklaret at den ønskede effekt er at begrænse den stor mænge plankeværk og gøre Grækkekvarteret grønnere, som jeg kunne kan give roser for, men igen, er lidt bang for at vi skylder helt forkert i mål. Der er altid en årsag til, at man sætter op en plankeværk, og man skulle tage dette i betragtning. Der mange som flytter over til Grækkekvarteret som har småbørn eller andre livsituationer, som ikke giver dem masser af tid for at vedligeholde en hæk eller lignende. Der kunne bruges klatreplanter på noget rionet eller trådhegn, eller bare på en plankeværk, og skabe en lignende effekt, men dette er nu forbudt... Jeg synes at den ønskede effekt kunne nås med lidt mere udspecificering ift hvor meget en fasthegn skal dækkes med klatreplanter, hvor meget af arealet skal enten være grønt eller gennemsigtigt, eller med at give mulighed for at sætte op en trådhegn. Der er mange muligheder for udspecificeringen, og dette synes jeg ville give flere muligheder til folk at være kreative med løsninger, for at bidrage til en grønnere Grækkekvarter, men samtidig få livet til at hænge sammen. Derudover, hvis der gives disse muligheder, så kommer måske flere plankeværksejere til at overveje en skift til noget mere grønne tidligere. Nu kommer de nok til at beholde deres plankeværk uden noget som helst så langt som muligt, fordi de kun kan plante hække bagefter.
Anes Jakupovic | 08-02-2022 15:15:10
Nestors Alle 38
2650 Hvidovre
Hej, På børgermødet blev der drøftet tagterrasser, som er blevet forbudt med den nye Forslag til Lokalplanen, for at undgå større arealer med udkig til andres haver og store fester på dem, som jeg synes generelt er en god initiativ. Til gengæld, er altaner og balkoner ikke omfattet af det samme, fordi det ikke er mening at forbyde hyggesteder, og det synes jeg også giver meget god mening. Men forskel mellem de to er desværre bare hvordan de er monteret på huset, dvs. om de har en etage under eller ej. Jeg synes begrænsninger ift. terrasser/altaner er lidt for grøft, og risikerer at skabe en helt forkert effekt... Der skulle overvejes flere udspecificeringer, bl.a. maksimalt areal, maksimalt bredde og længde, mm., så at man skyder bedre i mål med hvad man ønsker at begrænse, og stadig giver nok muligheder for et godt arkitektonisk udtryk. Vi har drøftet eksempel med en gavl terrasse og altan, se de to vedhæftede eksempler. Den første (gavlterrasse) har en væsentlig mindre udkig til nabogrund (kun i en retning), og har en meget hyggeligt udtryk, men er så forbudt. Den anden (gavlaltan) har udkig i 3 retninger, men er så lovligt... Er det ikke lidt skævt? Vh Anes
Frederiksen Janni | 05-02-2022 14:11:48
Odysseus Alle 14
2650 Hvidovre
Hastighedsbegrænsning i hele grækerkvarteret på 30 km/t , suppleret med chikaner og vejbump, da der køres alt for stærkt. Træer langs Ketilstorp Alle som der er på Paris Boulevard. Etablering af en legeplads samt borde/bænke på de grønne arealer ved rundkørslen på Menelaos Boulevard
Katrine Lund | 05-02-2022 09:54:48
Pagteroldvej 27
2650 Hvidovre
I grækerkvarteret mangler der virkelig en legeplads, for alle de små børn der bor i området. Det er p.t ingen legepladser i området. Det hadde vært en god plassering ved grønt arealet ved rundkørselen ved kettiltorps alle og menelaos bld. Dette ville økt attraktiviteten for tilflyttende børnefamiler og vært er samlingspunkt for områdets børnefamiler. Det hadde også vært godt med noen lokaler tilegnet servering eller kafédrift i vårt område.
Charlotte Villumsen | 04-02-2022 09:10:01
Kunne godt ønske at man gav børnefamilierne som der er kommet mange af de seneste år i kvarteret, at vi fik lavet en legeplads. Konkret kunne det være en ide/ forslag at placere den ved rundkørslsen på de grønne arealer mellem melaneus boulevard og ketilstorp alle - måske en legeplads på den ene side og voksen fitness med fokus på sundhed på den anden side? Det kunne være med til at vi i kvarteret kunne mødes og styrke fællesskabet, så er der lidt for en en hver smag.. Mvh Charlotte
Peter Werther Andersen | 03-02-2022 19:51:09
Fagerstefvej 25
2650 HVIDOVRE
Vi bifalder, at lokalplanen skal sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg langs vejene. I den forbindelse er det positivt, at hegn langs vej og sti skal være levende og ikke højere end 1,8 m. Det er også positivt, at Allé-beplantningen på Paris Boulevard skal bevares. Kvarteret er præget af, at der bliver kørt alt for stærkt, hvorfor der ønskes en hastighedssænkning til 30 km/t i hele lokalplanens område. Kommunen kunne fremme benyttelsen af de grønne arealer ved Menelaos Boulevard/Ketiltorps Allé ved opsætning af borde og bænke.
Christopher Mortensen | 03-02-2022 18:43:33
Odysseus Alle 10
2650 Hvidovre
Jeg synes Paris Boulevard er helt fantastisk med de grønne træer og det er dejlig det bevares i lokalplanen. Jeg ser dog gerne, at der bliver lagt en plan for flere træer på de andre store veje, som fx Ketilstorp Alle. Og også på mindre veje, som man ser i Risbjergkvarteret. Det vil løfte hele kvarteret betragteligt
Christopher Mortensen | 03-02-2022 18:39:53
Odysseus Alle 10
2650 Hvidovre
Der er mange der kører rigtig stærk på vejene, særligt ved Odysseus Alle har vi jævnligt oplevet det. Det gør det utrygt at lade sine børn lege i kvarteret. Det ville være positivt, hvis der blev lavet 40-km/t begræsninger i hele kvarteret som ved Menelaos Boulevard. Eller gerne 30 km/t. Og at der kom flere vejbump og chikaner
Claus Jørgensen | 30-01-2022 15:09:53
Hej Jeg har lige lidt som jeg håber I kan placere under de rette paragraffer da min pc driller: Ketilstorp Alle trænger i den grad til nogle træer ala Paris Boulevard Når I nu gerne vil tillade 2 plans huse så tænk på hvis der ligger 1 planshuse ved siden af. Det ødelægger totalt for lysindfald og så i disse dyre strømtider. Vi har oplevet det og nu har vi et rum som skal bruge elektrisk lys hele året, pga Hvidpvre kommune gav tilladelse til at bygge helårshus på en sommergrund. Vi fik ikke noget ud af af klage men der kom flere penge i kassen med et helårshus. Der bør laves støjsikring langs Avedøre Havnevej som støder op til Hvidovre Boulevard og sikkert også Hvidovreskellet. Der er en frygtelig larm som er blevet markant værrere end da vi flyttede til Hvidovre i 1990. Trafikken er kun gået en vej med en ulidelig larm. § 9parkering på mindre veje. Flere små veje er meget belastet af håndværkerbiler mm som gør det besværligt med oversigt og forbipasserende. Der bør laves dato parkering eller begrænsning af gulplade parkering på mindre veje. Vedr indkørsler har vi gået tur på Strandløbervej og set dette fantastiske syn med indkørsler som der er lavet der. Fortsæt med dette så vi får almindelig kantsten. Virkeligt flot arbejde hvor man har skåret fortovsflisen og asfalt op til. Så undgåes de høje indkørsels kanter vi har mange steder. Et spørgsmål om jeres kort som rammer rundt om Grækerkvarteret. Er Ajax Alle ikke i grækerkvarteret?? Jeg vil at Helle Adelborg fik sat sit aftryk på mange positiver områder. Så tak for det Mvh Claus Jørgensen