Endelig vedtagelse af Lokalplan 148 for Hvidovre Torv og den nordlige del af Hvidovregade

Lokalplan |

Formålet med lokalplanen er at bevare og fremhæve landsbymiljøet langs Hvidovregade, sikre områdets bevaringsværdige bygninger og sikre en god sammenhæng mellem Hvidovre Torv, de tilstødende bygningers stueetage og det omkringliggende område.

Lokalplan 148 kan ses her på siden.

Lokalplanen blev fremlagt i offentlig høring i perioden 8. oktober 2021 til 3. december 2021. Der indkom 19 høringssvar, og på baggrund af disse er der foretaget nedenstående ændringer i lokalplanen:

  • I redegørelsesafsnittet om lokalplanens indhold på s. 11, andet afsnit er det blevet præciseret, at der for at bevare og styrke landsbykarakteren langs Hvidovregade, skal opføres bygninger i samme skala og materialevalg, som den eksisterende bebyggelse på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse. I samme afsnit er det blevet præciseret, at der er opstillet bestemmelser om de bevaringsværdige bygninger i lokalplansområdet.
  • Der er tilføjet standard vignetter til illustration af fagudtryk i bestemmelserne.
  • Det er blevet præciseret, hvordan vinduer i nybyggeri skal placeres og fremstå i § 6.13.
  • For den bevaringsværdige ejendom på Hvidovregade 7 er det blevet præciseret, hvordan der må opføres overdækninger og tilbygninger i § 7.6.
  • For Hvidovregade 23 er det blevet muligt at placere nybyggeri lidt længere væk fra vejskellet, idet en fjernvarmeledning vanskeliggjorde bebyggelsesmulighederne i § 5.10.
  • De to små jordstykker uden bebyggelse af er af forståelsesmæssige årsager blevet fjernet fra bestemmelserne i § 5.10.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning, Planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 6. maj 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.

Info
Type
Offentliggørelse
calender Klagefrist
1. januar 0001