Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning – Sydkærsvej 23

Byggeri |

Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i Hvidovre Kommunes Kommuneplan 2021. Bygningen er i 2015 registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi/SAVE på 4.

I henhold til § 18, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger
og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018, må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før ansøgningen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om der enten gives tilladelse til nedrivning, eller om kommunen vil nedlægge et § 14 forbud efter planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020. Kommunen kan med et § 14 forbud efter planloven forhindre nedrivning ved at udarbejde en bevarende lokalplan.

Fristen for bemærkninger/indsigelser mod nedrivningen fastsættes til 6 uger fra offentliggørelsen, jf. § 18, stk. 2, i lov om bygningsfredning.

Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest torsdag den 25. august 2022.

Bemærkninger skal sendes til Hvidovre Kommune, Byggesagsafdelingen,
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. Bemærkninger bedes så vidt muligt fremsendt elektronisk på pom@hvidovre.dk, eller ved sikker mail som findes via kontaktpanelet i højre side på https://www.hvidovre.dk/borger/bybolig-og-byggeri/byggeri-og-byggetilladelse/ansog-om-byggetilladelse gerne med emne: Sags nr.: S2022-58504.

Vi gør opmærksom på, at dine eventuelle bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre.

Kopi af den offentlig høring sendes til:
- Bygningens ejer og ansøger
- Forstadsmuseet
- Lokalhistorisk arkiv

Info
Type
Høring
Høringsperiode
14. juli 2022 til 25. august 2022
calender Frist for høringssvar
25. august 2022