Folkeafstemning den 1. juni

Luk alle
Åbn alle

Onsdag den 1. juni 2022 fra kl. 8.00 til kl. 20.00

Fra onsdag den 20. april 2022 er det muligt at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset.
Der vil ved dette valg ikke være mulighed for at booke tid til at stemme, men alle er velkomne i åbningstiden.
Der vil kunne forekomme ventetid.
Der er åbent i Borgerservice:
Mandag, tirsdag og onsdag kl.   9.00-14.30
Torsdag                             kl. 13.00-17.30
Fredag                              kl.   9.00-13.30

Der er desuden åbent om fredag efter Kristi Himmelfartsdag og lørdage i Borgerservice i følgende tidsrum:
Lørdag den 21/5 2022 - kl. 09-12
Fredag den 27/5 2022 - kl. 10-14
Lørdag den 28/5 2022 - kl. 09-16

Du skal have legitimation med, fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan brevstemme i eget hjem. Ansøgning om dette skal indgives til Hvidovre Kommune i perioden fra onsdag den 4. maj 2022 til fredag den 20. maj 2022 kl. 18. Der informeres yderligere om dette i Hvidovre Avis.

Folkeafstemningen foregår på otte valgsteder i Hvidovre Kommune. Valgstederne holder åbent fra kl. 8 til kl. 20, og så længe derefter, der er vælgere på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme. Du skal møde personligt op for at få lov til at stemme. Du afleverer dit valgkort ved valgbordet, og får udleveret en stemmeseddel. Du skal herefter afgive din stemme i en stemmeboks, og efterfølgende selv lægge stemmesedlen i stemmekasserne.

Hvis du skriver forkert på din stemmeseddel, kan den ombyttes ved henvendelse til et af valgbordene.

På valgaftenen bliver stemmerne på hvert valgsted optalt på JA/NEJ af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Resultatet af optællingen på valgstedet bliver offentliggjort af valgstyrerformanden, så snart det foreligger.

Fintælling af valget foregår torsdag den 2. juni 2022 i Kometen. Det endelige resultat bliver offentliggjort på valgbestyrelsens møde om eftermiddagen i Kometen samt på Hvidovre Kommunes hjemmeside

 • Holmegårdshallen
 • Præstemoseskolen
 • Sønderkærhallen
 • Kometen
 • Dansborghallen
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Skole
 • Avedøre Idrætscenter

Forud for folkeafstemningen bliver der udsendt valgkort til alle stemmeberettigede vælgere. Valgkortene er personlige, og skal medbringes på valgdagen. Valgkortene indeholder oplysning om vælgerens navn, adresse, afstemningssted, dag og tid for afstemningen. Senest fredag den 27. maj 2022 skal vælgerne have modtaget deres valgkort.

Hvis du glemmer dit valgkort på valgdagen eller ikke har modtaget det med posten, kan du stadig stemme, hvis du er stemmeberettiget. Du skal blot medtage legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Fra lørdag den 7. maj 2022 kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske ophængning af valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. Valgplakaterne skal være nedtaget igen senest torsdag den 9. juni 2022.Der kan hænges valgplakater op på master til vejbelysningen, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet til jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning som fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I henhold til lov om offentlige veje §§ 84 og 85, må valgplakater ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende, og på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Valgbestyrelsen i Hvidovre kommune har aftalt, at der ikke ophænges valgplakater i vejtræerne.

En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres, så de er læselige i hele ophængningsperioden.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har vedtaget, at Center for Trafik og Ejendomme nedtager de valgplakater, der ikke er fjernet ved fristens udløb torsdag den 9. juni 2022. Der bliver opkrævet 150 kr. pr. nedtaget valgplakat. Opkrævningen bliver sendt til kontaktpersonen på bagsiden af valgplakaten.

I forbindelse med brevstemmeafgivning i Borgerservice, er et stemmerum udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)
 • Hæve/sænkebord
 • Overlægsplade med ja/nej anført med punktskrift

På valgdagen onsdag den 1. juni 2022 vil et stemmerum på hvert afstemningssted være udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Overlægsplade med ja/nej anført med punktskrift

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed som på valgdagen har brug for forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television) eller hæve/sænkebord for at afgive deres stemme, kan i perioden fra onsdag den 4. maj til tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12 indgive ansøgning om at blive overflyttet til valgstedet Kometen.

I Kometen er yderligere hjælpemidler til rådighed:

 • Hæve/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

Hvis du ønsker at blive overflyttet til Kometen som følge af behov for et af ovenstående hjælpemidler, skal du kontakte Borgerservice på tlf. nr. 3639 3639 eller mail til bob@hvidovre.dk

Valgbestyrelsen bliver udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde i december måned forud for valgperioden. Borgmesteren er født formand.

Følgende er udpeget:

 • Anders Wolf Andresen (F), formand
 • Søren Trebbien (C), næstformand
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Charlotte Munch (V)
 • Helle M. Adelborg (A)

Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Du kan læse mere om forsvarsforbeholdet. Du kan læse mere om, hvad der skal stemmes om her:

På Udenrigsministeriets oplysningside 1.juni

På Folketingets hjemmeside

Hvis du ønsker at klage over folkeafstemningen, er sidste frist for at klage senest onsdag den 8. juni 2022. Klager over folkeafstemningen skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Boligministeriet.