Borgmester: ”Vi er allerede gode til det, men skal blive endnu bedre til at sortere vores affald”

Marts |

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. marts en ressource- og affaldsplan for perioden 2022-2033. Forslaget til affaldsplan var i offentlig høring i perioden den 1. marts-26. april 2022. Planen er af forskellige årsager blevet forsinket, så den politiske godkendelse kommer først her i 2023. Affaldsplanen beskriver, hvordan Hvidovre Kommune vil arbejde med affald og genbrug de kommende år. Det handler både om at genanvende mere og bedre, at producere mindre affald – og generelt om at være en ren og bæredygtig kommune.

”I Hvidovre er vi ret gode til det med miljøet, og derfor er vi som borgere også ret dygtige til at sortere affaldet, så når man ser på affaldsmængden pr. indbygger, ligger vi som én af de kommuner, der producerer mindst husholdningsaffald. Og vi kan blive endnu bedre”, siger borgmester Anders Wolf Andresen med henvisning til, at Hvidovreborgerne i gennemsnit producerede 680 kg. husholdsaffald i 2020, mens landsgennemsnittet var 813 kg. husholdsaffald pr. borger.

Ressource- og affaldsplanen er bygge op omkring seks temaer:

  • Hvidovre Kommune sorterer mere 
  • Hvordan skal vi samle affaldet ind i fremtiden? 
  • Hvordan får vi genbrugt mere?
  • Sikker og effektiv indsamling af affald 
  • Virksomhedernes ressourcer og affald
  • Byggeriets affald og ressourcer

Planen rummer forslag til, hvordan vi kan arbejde med de enkelte temaer, fx kan vi sortere mere ved at blive endnu bedre til fx at sortere især madaffald fra restaffald. En restaffalds-analyse viste i 2020, at madaffald udgjorde en femtedel til en tredjedel af restaffaldet. Også andre affaldstyper som fx pap, papir og plast ender i et vist omfang i restaffald, så der er plads til forbedring. En anden måde at få sorteret mere er, at udbrede muligheden for at sortere i det offentlige rum, ved at opsætte skraldespande med mulighed for sortering særligt de steder, hvor der færdes mange mennesker.

Derudover er der planlagt initiativer med fokus på at udnytte haveaffald på egen matrikel, på grønne arealer og i boligforeninger, for på den måde at nedbringe mængden af haveaffald, der skal indsamles og samtidig skabe mere biodiversitet. Og på samme måde har ressource- og affaldsplanen bud på, hvordan vi får genbrugt mere fx ved at effekter indsamlet som storskrald bliver genanvendt, hvis de kan bruges. På samme måde, at cykler bliver sat i stand i Hvidovre Genbrugshal og solgt i stedet for at ende som metalskrot på genbrugspladsen.

Fakta

  • Affaldsplanen sætter rammerne og ambitionsniveauet for Hvidovre Kommunes håndtering af affald og genbrug for den kommende 12-års periode. Ressource- og affaldsplan 2022-2033, der nu er politisk vedtaget afløser Affaldsplan 2014-2024. Planen revideres hvert sjette år.
  • Der er sat et ambitiøst mål om, at alle landets kommuner bl.a. skal øge genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald til 55 procent i 2025, 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035. Her er vi i Hvidovre allerede godt på vej og genanvendte i 2022 49,7 procent og forventer, at det tal vil blive højere i år, hvor ordningerne med sortering og indsamling af tekstilaffald og drikkekartoner er indført.
  • Du kan læse Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 her Ressource- og Affaldsplan