Hvidovre vil lave grundige undersøgelser, før Holmene etableres

Januar |

I et debatindlæg har Danmark Naturfredningsforening for nylig rejst en række relevante spørgsmål om bl.a. konsekvenserne for havmiljøet og naturen ved etableringen af Holmene – visionen om et nyt erhvervs- og naturområde på ni holme ud for Hvidovres kyst.

Hovedparten af spørgsmålene har Hvidovre Kommune dog allerede undersøgt eller planlagt at undersøge, og de mange forundersøgelser er gjort frit tilgængelige på hjemmesiden holmene.com. Derudover vil Holmene slet ikke kunne etableres uden en grundig miljøkonsekvensvurdering, som vil være en naturlig del af det arbejde, der igangsættes, når regeringen får behandlet en projekteringslov for Holmene.

- Hvidovre Kommune deler til fulde bekymringen for vores havmiljø og natur, og alt skal derfor undersøges grundigt, før Holmene bygges. Vi vil selvfølgelig leve op til alle krav for natur- og miljøbeskyttelse – både før, under og efter jordopfyldningen, understreger Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen.

Visionen om Holmene er nemlig grøn, og Holmene skal være et ’naturplus-projekt’, hvor Hvidovre forpligter sig til at skabe mere natur, end der bliver påvirket ved etableringen af de ni holme. Med projektet skabes 17 km ny kystlinje, hvor der bliver rig mulighed for at skabe biodiversitet på land og i vand med fx strandeng, stenrev og uberørt natur.

 - Slutresultatet skal alt andet lige være en positiv gevinst for miljøet, for klimaet, den grønne omstilling og hele hovedstadsområdet. Skulle vores undersøgelser mod forventning vise noget andet, vil vi ikke gennemføre projektet i den form, lyder det fra borgmester Anders Wolf Andresen.

I debatindlægget udtrykker Danmarks Naturfredningsforening bl.a. bekymring om den jord, der skal bruges til opbygning af Holmene. Men Hvidovre Kommune forventer at bygge Holmene af ren jord og det, man kalder ’by-jord’, som er lettere forurenet jord, der typisk findes i hovedstadsområdet i forvejen. Ved opbygningen af Holmene vil jorden desuden bliver indkapslet, og alt vil som minimum leve op til de skrappe krav, miljøloven stiller.

- Vi vil selvfølgelig ikke tillade, at der kommer forurening ud i Køge Bugt eller Øresund, understreger borgmesteren.

Også forslaget om et nyt ressourceanlæg til håndtering af spildevand på en af holmene vækker bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening. Men en samling af tre nuværende rensningsanlæg (Lynetten, Avedøre og Damhusåen) i et moderne anlæg vil faktisk resultere i renere badevand, da et moderne anlæg vil rense vandet markant bedre end i dag. I dag udleder BIOFOS vand 1,2 km ud i Køge Bugt fra rensningsanlægget på Avedøre Holme. Hvis man samler eksisterende rensningsanlæg i et moderne ressourceanlæg på Holmene, vil udledningen foregå over 10 km ude i Øresund. Udledningen vil samtidig blive markant mindre, da flere restprodukter fra spildevandsrensningen vil kunne genanvendes til fx grøn energi.

Ifølge en rapport udført af COWI og DHI vil der ikke at være nogen væsentlig påvirkning fra projektet på det nærliggende Natura 2000 område. Etableringen af Holmene vil dog påvirke arealer med ålegræs ud for Avedøre Holme, men der er i dag også fedtemøg i bugten, som har fortrængt meget af ålegræsset. I andre projekter har man arbejdet med at genskabe ålegræs i nærliggende områder, og det er lykkedes i Horsens Fjord. Derfor er det også planen at genetablere ålegræs, hvor det kan lade sig gøre, men problematikken med ålegræsset vil selvfølgelig også blive vurderet i en kommende miljøkonsekvensvurdering af Holmene.

Hvidovre Kommune bakker derfor til fulde op om Danmarks Naturfredningsforenings ønske om at undersøge tingene til bunds ’for naturen, miljøet, klimaet og borgernes skyld’.

- Det er faktisk det, vi allerede har arbejdet på at gøre i flere år og fortsat ønsker at gøre. Næste skridt vil være en stor Miljøkonsekvensvurdering, og i den proces vil borgere, foreninger, kommuner og andre interessenter også blive inddraget. Vi har en fælles interesse i at få alt belyst, så vi kan træffe de rette beslutninger, siger Anders Wolf Andresen, som derfor hurtigst muligt vil invitere Danmarks Naturfredningsforening til møde om Holmene.

Hvidovre Kommune ønsker også at opsætte egentlige dogmeregler for både etableringen af Holmene og de virksomheder, der ønsker at etablere sig på øerne, så det sikres, at alle miljøkrav overholdes.

Holmene understøtter desuden efterspørgslen efter sammenhængende erhvervsarealer centralt i hovedstaden, som ligger tæt ved en international lufthavn, motorvejsnettet, vidensinstitutioner og et stort rekrutteringsopland.

I et sammenhængende erhvervsområde kan virksomhederne indgå i symbioser og få gavn af hinanden, fx med udveksling og genbrug af hinandens restprodukter, fælles samarbejder m.v.

Mange kommuner laver erhvervsområder om til boligområder – på Holmene gøres der plads til virksomheder, der ønsker at skabe en mere grøn og bæredygtig verden.

Læs mere om Holmene på holmene.com, hvor resultaterne af de foreløbige undersøgelser og rapporter også kan findes.

Visualisering af Holmene set i forhold til Køge Bugt.
Illustration: Urban Power for Hvidovre Kommune.