Ny lokalplan for kæmpe erhvervsområde på plads

December |

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har nu vedtaget en ny lokalplan for erhvervsområdet Avedøre Holme, som skal sikre nye udviklingsmuligheder for virksomhederne.

Lokalplanens fokus er at skabe rammerne for et moderne, grønt erhvervsområde, der udnytter den attraktive beliggenhed i Hovedstadsregionen og imødekommer forskellige virksomhedstypers behov.

- Avedøre Holme er et af de største sammenhængende erhvervsområder i Danmark, og det har stor betydning for hele hovedstadsområdet. Derfor er jeg glad for, at vi med den nye lokalplan kan sikre endnu bedre udviklingsmuligheder for både eksisterende og kommende virksomheder i området, siger fungerende borgmester, Søren Friis Trebbien.

Der har i udarbejdelsen af Lokalplan 518 været fokus på at sikre, at området også i fremtiden skal have plads til både større og mindre virksomheder, og derfor inddeles området i delområder, der giver forskellige muligheder for virksomhederne. For alle delområderne fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 100, mens bl.a. den maksimale bygningshøjde og krav til grundstørrelser varierer.

Den nye Lokalplan 518 fastlægger, at området skal anvendes til produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder. Samtidig sikres det, at eksisterende Virksomheder med Særlige Beliggenhedskrav kan fortsætte deres aktiviteter i området.

Lokalplanen vil også muliggøre etablering af et test- og udviklingscenter, der kan styrke samarbejdet blandt virksomhederne og danne rammen for produktionsudvikling i samarbejde med vidensinstitutioner. Endeligt er det et af lokalplanens formål, at området rustes til at håndtere kommende udfordringer med oversvømmelse fra regnvand.

Med lokalplanen får den grønne omstilling et skub frem, både når det gælder lokal energiproduktion og biodiversitet. Ved nybyggeri skal tagflader fx enten være beplantet eller udnyttet til produktion af vedvarende energi, som fx solcelleanlæg, ligesom der gives mulighed for at opstille mini-vindmøller og husstandsvindmøller.

Det slås også fast, at mindst 10 % af grundenes areal skal fremstå med beplantning med fx træer og buske eller græsser, urter og blomster af hjemmehørende arter.

Forslaget til Lokalplan 518 har været i høring i fire uger, hvor der kom 20 høringssvar. Nogle af dem har givet anledning til mindre ændringer i planen - bl.a. en understregning af, at virksomheder kan søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med principperne i planen, at byggelinjen mod Amagermotorvejen ændres fra 40 til 20 meter og at færdsels- og manøvreringsarealer samt arealer til oplag skal anlægges med fast belægning.

Det er vigtigt at understrege, at lokalplanen kun gælder for fremtidigt byggeri og ikke betyder, at lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse skal ændres.

Lokalplanen kommer, efter Hvidovre Kommune i en årrække har arbejdet for en ændring af Fingerplanen, som hidtil har sat begrænsninger for Avedøre Holmes fremtidige anvendelse, da der kun måtte planlægges for særligt forurenende virksomheder. I 2019 blev Fingerplanen revideret, og ændringerne har altså betydet, at Hvidovre Kommune i dialog med områdets virksomheder nu har kunnet lave en ny og mere tidssvarende lokalplan for området, som i højere grad afspejler virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov.

Du kan se den nye lokalplan 518 for Avedøre Holme her.