Kommunens organisering

Luk alle
Åbn alle

Kommunaldirektør

Nich Bendtsen

Email: nbt@hvidovre.dk
Telefon: 36 39 30 02

Direktør med ansvar for kultur,- teknik og arbejdsmarkedsområdet  

Gert Stephan Nelth

E-mail: gsn@hvidovre.dk
Telefon: 36 39 30 05

Direktør med ansvar for børne- og velfærdsområdet  

Susan Bjerregaard

E-mail: srr@hvidovre.dk
telefon: 36 39 32 51

Center for Beskæftigelse og Borgerservice varetager den arbejdsmarkedsrettede indsats i Hvidovre Kommunes jobcenter samt Borgerservice og Ydelsesservice. 

Jobcentret kan blandt andet hjælpe borgere og virksomheder med:

 • Jobsøgning
 • Vejledning
 • Rekruttering
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob.

Ydelsesservice varetager udbetaling af forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Fleksløntilskud
 • Fleksrefusion
 • Uddannelseshjælp
 • Integrationsydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Samt ansøgning om enkeltydelser.

I Borgerservice er følgende fagområder placeret:

 • Kommunens kontaktcenter
 • Pas og kørekort
 • Folkeregistrering
 • Vielser
 • Sygesikring
 • Boliganvisning
 • Opkrævning
 • Ejendomsskatter

Chef for Center for Beskæftigelse og Borgerservice: Torben Tang Christensen, mail: ttr@hvidovre.dk

Center for Børn og Familier består af et børne- og familieområde, et dagtilbudsområde samt Tandplejen

Børne- og Familieområdet støtter op om børn, unge og familier med det formål at bidrage til familiens trivsel.

Børne- og Familieområdet består af:

 • Familierådgivningen
 • Børnehandicap
 • Familieplejeteamet 
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen
 • Kriminalpræventivt team
 • Lokale tilbud 
 • Døgntilbud

Medarbejderne i centret er engagerede i forskellige typer af indsatser:

 • Forebyggende og præventive indsatser
 • Rådgivning, støtte og opfølgning
 • Hjælp til børn, unge og deres familier

Dagtilbudsområdet hjælper børnefamilier med at få plads til børn i et dagtilbud og understøtte kvaliteten i dagtilbud.

Dagtilbudsområdet består af:

 • Pladsanvisningen
 • En pædagogisk og administrativ enhed, der understøtter institutionernes arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring.

De decentrale enheder der hører under dagtilbudsområdet er:

 • Dagtilbud – herunder dagplejen
 • Specialpædagogiske gruppeordninger

Chef for Center for Børn og Familie: Michael Karlsen, mail: wmw@hvidovre.dk, tlf. 41 75 07 77 

Center for Handicap og Psykiatri tilbyder borgerne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer en ressourcebaseret og helhedsorienteret indsats, så de bedst muligt kan udnytte og udvikle deres potentiale.

Afdelingens kerneopgave er, at tilbyde rådgivning, vejledning og støtte til borgerne samt at tilbyde en række serviceydelser, i de tilfælde der er behov herfor.

Formålet er, at tilgodese de behov der kan følge af en nedsat funktionsevne, for derved at kunne genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevnen. Derudover er formålet at rehabilitere, forebygge og afhjælpe sociale problemer. Dette gøres altid med borgeren i centrum.

Center for Handicap og Psykiatri består af følgende afdelinger:

 • Voksenrådgivningen
 • Voksenhandicap
 • Socialpsykiatrien
 • Bofællesskabet Holmelunden

Chef for Center for Handicap og Psykiatri: Rasmus Kern, mail: rkh@hvidovre.dk, tlf. 36 39 39 91 

Center for Kultur og Fritid består af en samlet administrationsenhed, hvorunder der er tilknyttet en række decentrale institutioner. 

Administrationen

 • Politisk sekretariat for Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget
 • Økonomistyring for alle institutioner under KOF
 • Administration af folkeoplysningsområdet; herunder foreninger og aftenskoler
 • Administration af lån/leje af kommunale lokaler
 • Udvikling af kulturarrangementer, fritidsaktiviteter og events; herunder bl.a. sekretariat for Kultur-, Musik- og Kunstrådet
 • Sekretariat for det tværkommunale Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Idrætsinstitutioner

 • Hvidovre/Avedøre Stadion
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Idrætscenter; herunder Friluftsbadet Præstemosen

Kulturinstitutioner

 • HvidovreBibliotekerne; herunder Hvidovre Hovedbibliotek samt Avedøre Bibliotek og Kulturhus
 • Forstadsmuseet
 • Cirkusmuseet
 • Kulturhuset BuQetten

De kommunale feriekolonier

 • Vig Lyng
 • Svejbæk Færgegård
 • Skødshoved

Chef for Center for Kultur og Fritid: Lars Hørdum, mail: lhl@hvidovre.dk, tlf. 36 39 32 84.

Center for Plan og Miljø beskæftiger sig med følgende hovedområder:

 • Byggesagsbehandling
 • Byplanlægning
 • Miljøopgaver

Alle byggesager skal behandles og godkendes i Center for Plan og Miljø. Afdelingen behandler også sager om bevaringsværdige bygninger, sammenlægning af lejligheder, registrering til Bygnings- og BoligRegistret, matrikulære sager, varmeplansager og skorstensfejersager.

Center for Plan og Miljø udarbejder og administrerer kommuneplanen og lokalplaner. Vi varetager også generelle planlægningsopgaver og planlægning af parker og grønne områder. Desuden behandler vi zone- og fredningssager og sager om tilskud til bygningsforbedring og -bevaring.

Center for Plan og Miljø varetager miljøopgaver, herunder godkendelse af virksomheder i henhold til miljølovgivningen, behandler sager vedrørende jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding, støj- og luftforurening og varetager myndighedsopgaver i forbindelse med vand- og kloakforsyning.

Chef for Center for Plan og Miljø: Jakob Karlshøj, mail: fvh@hvidovre.dk.

Center for Skole og Uddannelse arbejder for, at børn og unge i skolealderen får de bedst mulige vilkår for at lære og udvikle sig.

Centeret består af Analyse & Administration og Pædagogik & Udvikling, som på forskellige måder understøtter den pædagogiske og faglige udvikling af tilbuddene på skoler, SFO'er og i klubber. 

De decentrale enheder dækker over en mangfoldighed af tilbud til børn og unge i kommunen: 

 • Folkeskoler
 • Specialskole / Gruppeordninger
 • Ungdomsskolen
 • Musik- og Billedskolen
 • SFO'er og klubber
 • Skolestuen på Hvidovre Hospital
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
 • Byøkologisk center - Quark

Chef for Center for Skole og Uddannelse: Rene Rasmussen Sjøholm, mail: req@hvidovre.dk

Center for Sundhed og Ældre består af fem afdelinger, som varetager opgaver og indsatser bredt inden for Sundheds- og Ældreområdet. Derudover er der i centeret en aflastningsenhed og tre kommunale plejecentre, herunder også et daghjem. 

De fem afdelinger er:

 • Sundhed og Forebyggelse : Sundhed og Forebyggelse udvikler, igangsætter og samler en lang række tilbud og aktiviteter i forhold til sundhed og forebyggelse. Det drejer sig bl.a. om patientskoler, individuel kostvejledning, åben rådgivning om sundhed og forebyggelse og indsatser for særlige målgrupper. Hvidovre Aktivitetscenter er også en del af Sundhed og Forebyggelses tilbud.

 • Genoptræningen: Afdelingen tilbyder genoptræning og rehabilitering.

 • Visitationen: Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitation og bevillinger til hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, boligtilbud, fx plejeboliger, beskyttede boliger, tildeling af boliger med plejestatus samt ældre- og handicapboliger. Desuden styrer Visitationen ventelisten til daghjem.

 • Hjemmepleje og Sygepleje: Afdelingen udfører personlig og praktisk hjælp til de borgere, der har fået visiteret de forskellige ydelser. Afdelingen udfører også sygeplejeopgaver, både i borgerens hjem og via sygeplejeklinikken.

 • Udvikling og Administration: Afdelingen gennemfører analyser og udviklingsprojekter på Sundheds- og Ældreområdet. Det er også i denne afdeling udvalgs- og rådsbetjening finder sted, ligesom afdelingen har sekretariatsfunktionen vedrørende uddeling af støtte til frivillige sociale foreninger. Derudover fungerer afdelingen som forhandlingsrepræsentant for Hvidovre Kommune, i forhold til sundhedsaftalerne og sundhedskoordinations-udvalget.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet et visuelt organisationsdiagram og en tilhørende kort præsentationsfilm, der kort uddyber centerets opbygning og afdelingernes opgaver.

Chef for Center for Sundhed og Ældre: Nicolai Kjems, mail: nkg@hvidovre.dk.

Center for Trafik og Ejendomme beskæftiger sig med følgende hovedområder:

 • Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme
 • Nybyggeri og ombygning
 • Rengøring i kommunens bygninger
 • Vagt- og sikringsopgaver
 • Styring og optimering af energiforbrug
 • Anlæg og drift af veje, stier, parker og grønne områder
 • Trafikplaner, trafiksanering og kollektiv trafik (i samarbejde med MOVIA)
 • Skiltning og afmærkning, gadesignaler og vejbelysning
 • Gravetilladelser, overkørsler, vejfester, afmærkning af vejarbejder
 • Snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse og bekæmpelse af bjørneklo
 • Planlægning, administration og drift af de kommunale affaldsordninger
 • Rottebekæmpelse

Centrets opgaver vedrører bl.a. den overordnede drift og vedligehold af 137 ejendomme og 385 bygninger – et samlet areal på 290.000 m2. 

Centret projekter vedrører både større byggeprojekter som nybyggeri og ombygning samt renoveringsaktiviteter som almindelig planlagt vedligeholdelse og bygningsgenopretning. Hvidovre Kommune er en klimakommune, og kommunen indtænker derfor energiforbedringer i kommunens byggeprojekter – både når kommunen bygger nyt eller renoverer. 

Desuden råder centret over et værksted, hvor man tager sig af kommunens bil- og maskinpark samt et drivhus, hvor der produceres sommerblomster til udplantning i parker og på veje.

Chef for Center for Trafik og Ejendomme: Anne Bodil Pallesen, e-mail apq@hvidovre.dk.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv beskæftiger sig med følgende områder:

Digitalisering og IT-drift

Vi arbejder kontinuerligt på, at de it-systemer vi anvender, kører sikkert og optimalt, så borgerne får den bedst mulige betjening i afdelingerne.

Vi følger med i IT-udviklingen, og afdelingens opgaver tilpasser vi i et samspil imellem omverdenen og vores eget behov i Hvidovre Kommune.

Vi servicerer dagligt de medarbejdere i kommunen, der anvender PC’er med tilhørende udstyr og programmer.

Udvikling, Erhverv og Kommunikation

Udvikling, Erhverv og Kommunikation beskæftiger sig med disse områder:

Erhvervsudvikling

 • Erhvervssamarbejde
 • Erhvervspolitik
 • Erhvervskontakt
 • Iværksættervejledning.  

Kommunikation

 • Kommunens hjemmesider
 • Informationsmaterialer
 • Presse
 • PR
 • Intern kommunikation
 • Grafisk design.

Personale- og organisationsudvikling

 • Projektledelse af tværgående projekter
 • Ledelsesudvikling
 • Rådgivning om personaleudvikling.

Projektkoordinering

Tværgående projekter og fundraising.

 • Chef for Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv: Hanne Rasmussen, mail: har@hvidovre.dk, tlf.: 36 39 30 12
 • It-driftsleder: Jan Krohn, mail: zjk@hvidovre.dk, tlf. 36 39 36 49.

 

Center for Politik og Ledelse varetager følgende opgaver:

 • Betjening af kommunalbestyrelsen og politiske udvalg
 • Betjening af borgmester og direktion
 • Kommunens juridiske sagsbehandling og rådgivning, herunder administration af kommunens udlejningsejendomme, Huslejenævn og Beboerklagenævn
 • Forsikringssager og skader
 • Generelle sekretariatsopgaver, herunder opgaver i forbindelse med valg.

        Servicefunktioner
        Servicefunktionerne placeret under Center for Politik og Ledelse er alle interne driftsfunktioner, der varetager en
        række opgaver i forhold til de ansatte, centre og politikere.

 • Rådhusbetjente
 • Rådhuskantine
 • Medborgersal

Hvis man ønsker at tale med borgmesteren, skal man rette henvendelse til Borgmesterens sekretær, tlf. 36 39 30 03 og aftale et tidspunkt i borgmesterens træffetid, som er torsdage.

 • Chef for Center for Politik og Ledelse: Anne Wallberg, mail: awl@hvidovre.dk, tlf.: 36 39 30 07

Center for Økonomi og Personale er kommunens økonomi-, analyse-, indkøbs og HR-funktion. Vi sikrer bl.a. koordinering på tværs af centrene, og yder faglig support til centre og institutioner.

Organisatorisk er vi opdelt i fem teams, der alle har til formål at understøtte og servicere den samlede organisation. Det drejer sig om følgende enheder, hvor opgaverne ikke er nævnt fyldestgørende:

Budgetteam

 • Udarbejder kommunens samlede budget
 • Økonomirapportering og budgetopfølgning 
 • Porteføjlepleje, såvel aktiv som passiv siden

Regnskab

 • Udarbejder kommunens samlede regnskab
 • Udbygning og vedligeholdelse af regulativ for økonomistyring
 • Kasse og Bogholderi
 • Refusioner
 • Tilsyn
 • Afstemninger
 • Fejlrettelse af udbetalinger og elektroniske fakturaer. 

Analyse 

 • Udarbejder befolkningsprognose, statistikker, nøgletal og analyser
 • Udvikler økonomirapporteringsværktøjer, herunder ledelsesinformation
 • Udvikling af metoder og værktøjer i økonomistyringen
 • Processtyring
 • Beregner kommunens finansiering, skatteprognose og tilskud

Indkøb

 • Gennemfører udbud og indgår fælles indkøbsaftaler i samarbejde med fagcentrene
 • Contract Managment
 • Arbejder for en ensartet standard og kvalitet i kommunens indkøb
 • Udarbejder og vedligeholder kommunens indkøbspolitik

HR

 • Bistår Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, centre og institutioner i personale- og arbejdsretlige sager
 • Anviser løn, pension, vederlag mv. for politikere og samtlige ansatte i kommunale institutioner
 • Rådgiver og vejleder centre, institutioners ledere og ansatte om gældende aftaler og overenskomster i forhold til løn, ansættelsesvilkår og pension
 • Bistår ledere og medarbejdere med kompetenceudvikling, organisationsudvikling, seminarer og temadage m.v.
 • Udvikler ledelsesværktøjer
 • Varetager intern kursusvirksomhed
 • Er sekretariat for MED-uddannelsen
 • Står for leder- og medarbejderuddannelser.

Chef for Center for Økonomi og Personale: Søren Lenau, mail: ysl@hvidovre.dk, tlf.: 25 44 33 01