VVM

Bygherre for anlægsprojekter er ansvarlige for at undersøge om et givent projekt er omfattet af miljøvurderingsloven, LBK nr. 973, 25/6-2021. Dette gøres ved at læse miljøvurderingsloven og evt. anvende en rådgiver.

Eksempler på projekter, der skal VVM-screenes:

Det kan være ved etablering af ny fodboldbane med kunstgræs, legepladser med blødt faldunderlag i plast, eller store regnvandsbassiner etc.

Projekter der er omfattet af bilag 1 skal søge ved at udfylde et VVM-ansøgningsskema, som findes i Byg og Miljøportalen, BOM, mens projekter omfattet af bilag 2 søger ved at udfylde bilag 1 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Formålet med VVM-proces er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat (høringsfase) og for den endelige beslutning om dit projekt kan tillades. Miljøvurderingsforløbet falder i op til to faser:

1. fase - VVM-screening

Bygherre er ansvarlig for at overveje, om et givet anlægsprojekt er påkrævet en VVM-screening. Der tages udgangspunkt i eksisterende baggrundsmateriale og søges som beskrevet ovenfor.

Det er påkrævet at have kommunes afgørelse før du får tilladelse til at gå i gang med projektet, og kan benytte andre tilknyttede tilladelser, herunder byggetilladelser.

Hvidovre Kommune har brug for at VVM-screeningsskemaet indeholder fyldestgørende oplysninger, før myndigheden kan træffe afgørelse om hvor meget projektet påvirker miljøet, og om hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og en § 25-tilladelse.

Ved mindre anlægsprojekter vil udarbejdelsen af en VVM-screening som udgangspunkt være til strækkelig.

Ansøger har ansvaret for at udfylde VVM-screeningsskemaet fyldestgørende. Bemærk: Myndigheden skal træffe afgørelse om, hvorvidt et projekt, der omfattet af bilag 2, er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, senest 90 dage efter modtage ansøgning.

Med andre ord bør bygherre indregne op til 90 dage behandlingstid, når der lægges tidsplan for hvornår projektet kan opstarte.

2. fase - Miljøkonsekvensrapport

Hvis screeningen munder ud i vurdering af at projektet har væsentlig virkning på miljøet, så starter processen med en fuld VVM.

Det er især tilfældet ved store anlægsprojekter, hvor det er nødvendigt at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (miljøvurdering).

Hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, afgør kommune i en afgrænsningsrapport, som tager udgangspunkt i bygherres udfyldte screeningsskema. Når bygherre har udarbejdet en miljøkonsekvensrapporten, træffer kommune afgørelse om der kan gives tilladelse til projektet.

Hjemmel:

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 25.juni 2020

Miljøvurderingsbekendtgørelsen, nr. 244, 22. feb.2021