Hvad er et miljøtilsyn?

Luk alle
Åbn alle

Mange virksomheder er omfattet af reglerne om miljøtilsyn. I Hvidovre Kommune skal Center for plan og miljø føre tilsyn med næsten 1300 virksomheder indenfor forskellige brancher. Heraf får cirka 210 besøg regelmæssigt.

Kommunen fører tilsyn med virksomheder, fordi vi skal sikre os, at din virksomhed overholder miljølovgivningen. Tilsynet er, udover kontrollen, også en lejlighed til at have en dialog om miljøforhold som fx miljøstyring, renere teknologi, grøn omstilling (herunder muligheder for affaldsminimering).

Så miljøtilsynet er i korte træk:

• at føre tilsyn og håndhæve miljølovgivningen
• at opstille vilkår for særligt forurenende virksomheders drift
• at gå i dialog med virksomhederne, forsøge at forebygge miljøuheld og inspirere til mindre miljø- og klimabelastning

Ved et miljøtilsyn vil vi især kigge på virksomhedens

  • Affaldshåndtering (sortering, og bortskaffelse)
  • Udledning af stoffer med spildevandet
  • Udledning af stoffer til luften
  • Eventuelle støjende maskiner og aktiviteter
  • Opbevaring af olier og kemikalier
  • Risiko for jordforurening

Ved tilsyn støtter vi også med vejledning indenfor grøn omstilling, herunder affaldsminimering, energiforbrug og -besparelser. Vi fungerer desuden også gerne som sparringspartner for virksomheder, der vil indføre renere teknologi, miljøledelse eller andet forebyggende miljøarbejde.

Hvor ofte din virksomhed får miljøtilsyn, afhænger af branche, potentiel miljøbelastning, lovlydighed og virksomhedens egen systematik i miljøarbejdet. Eksempelvis vil virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøbelastning, få tilsyn oftere end virksomheder, hvor der er en mindre potentiel miljøbelastning. Tilsynsfrekvensen ligger på mellem hvert år og helt op til hvert sjette år.

Ingen virksomheder behøver vente på et tilsyn. Alle virksomheder er velkomne til at kontakte Center for plan og miljø, hvis miljøforholdene ønskes drøftet.

Kommunen fører også tilsyn på virksomheder i forbindelse med klagesager, pludselig opståede forureninger eller midlertidige aktiviteter, fx bygge- og anlægsarbejde.

Du bør under alle omstændigheder altid selv kontakte Center for plan og miljø, hvis virksomheden:

  • udvider eller ændrer i aktiviteterne
  • udleder processpildevand til kloak (det kræver en særlig tilladelse)
  • giver anledning til støj og røg
  • giver anledning til farligt affald

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om virksomhedstilsyn og brugerbetaling.