Hvad er erhvervsaffald?

Luk alle
Åbn alle

Det er vigtigt, at alt affald fra din virksomhed bliver sorteret på stedet.

Ved at kildesortere affaldet undgår vi en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet. Det er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Affaldet skal sorteres i materialer til genbrug, til genanvendelse, farligt affald, forbrændingsegnet affald og affald til deponi. Uanset hvor store mængder din virksomhed har, skal alt affaldet sorteres.

Hvidovre Kommune har en række affaldsordninger, som din virksomhed har pligt til at bruge, hvis du har de pågældende typer affald. Du kan læse om ordningerne under Affaldssortering.

Din virksomhed har selv ansvaret for at sortere genanvendeligt affald fx papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald. Du har desuden ansvar for, at affaldet bliver transporteret og afleveret til en indsamlingsvirksomhed, der genbruger materialerne.

Du kan frit vælge en transportør eller indsamlingsvirksomhed, som du vil indgå aftale med. Du kan finde en transportør eller et genanvendelsesanlæg i Det digitale Affaldsregister (nyt vindue).Hvis du vælger en transportør, har din virksomhed ansvaret for affaldet indtil det afleveres på et genanvendelsesanlæg. Du skal derfor sikre dig, at affaldet afleveres på et godkendt genanvendelsesanlæg, og at transportøren afleverer en erklæring til anlægget om, hvor affaldet kommer fra. Genanvendelsesanlægget sørger herefter for, at affaldsmængderne bliver indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (nyt vindue).

Hvis du i stedet for en transportør vælger en indsamlervirksomhed, så overdrages ansvaret for affaldet og indberetning af affaldsmængderne til indsamleren.

Kommunen skal godtage sammenblandinger af genanvendeligt affald som kildesorteret genanvendeligt affald, hvis virksomheden kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale.

Hvidovre Kommune anviser alt det ikke-genanvendelige erhvervsaffald, det vil sige
sammenblandet affald, forbrændingsegnet affald og affald til deponi.