Farligt affald

Luk alle
Åbn alle

Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare, når du opbevarer, transporterer eller bortskaffer det.

Farligt affald kan være genanvendeligt eller ikke-genanvendeligt.

Eksempler på genanvendeligt farligt affald:Spildolie, bore/skæreolie.

Eksempler på ikke-genanvendeligt farligt affald: organiske halogenholdige forbindelser, organiske forbindelser, tungmetalholdigt affald.

Det ikke-genanvendelige farlige affald er omfattet af den kommunale affaldsordning.

Virksomheder, der har farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen, uanset om det er genanvendeligt eller ikke.

Udfyld kommunens anmeldelsesskema for farligt affald (pdf), og send det til miljo@hvidovre.dk

Virksomheder, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, skal bruge kommunens affaldsordning. Din virksomhed skal aflevere alt det farlige affald mindst én gang om året.

Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendelige farlige affald uden om den kommunale affaldsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning. Dette gøres på et særligt ansøgningsskema.

Udfyld kommunens ansøgningsskema for fritagelse for benyttelsespligt for ikke-genanvendeligt farligt affald (pdf), og send det til miljo@hvidovre.dk.

Du kan bestille afhentning af farligt affald hos SMOKA på telefon 3322 3237 eller mail: smoka@smoka.dk

Hvis du producerer genanvendeligt farligt affald (farligt affald, der kan regenereres eller benyttes direkte i andre produkter), er du forpligtet til at bruge firmaer fra listerne over transportører eller indsamlingsvirksomheder i Miljøstyrelsens Affaldsregister (nyt vindue).Aflevering af farligt affald på genbrugsstationer

Virksomheder, der har under 200 kg farligt affald om året, kan aflevere dette på genbrugspladsen.

Affaldet skal være emballeret korrekt og afleveres efter personalets anvisninger.

Virksomheder, der benytter genbrugspladser, skal registrere, hvor meget affald, der afleveres.

Du skal derfor benytte en erhvervskvittering og modtager efterfølgende en underskrift på genbrugspladsen.

Erhvervskvitteringen kan fås til udfyldelse på genbrugspladserne, eller du kan selv hente en på Amager Ressourcecenters hjemmeside.
 
Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du tilmelde virksomheden til den kommunale affaldsordning.

Du skal opbevare farligt affald overdækket og på en tæt bund eller belægning, så der ved spild eller uheld ikke kan ledes farligt affald til kloakken eller sker nedsivning i jorden. Du kan også opbevare farligt affald i særligt indrettede miljøcontainere.

Du kan læse mere om opbevaring i kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. 

Du skal opbevare farligt affald i tæt og forsvarligt lukket emballage, gerne original emballage. Emballagen skal være med tydelig angivelse af indhold. Bland aldrig forskellige kemiske produkter sammen, da dette kan ændre kemikaliernes egenskaber.

Hvis du forårsager eller konstaterer forurening med farligt affald, så kontakt straks 112.