Dagrenovationslignende affald (restaffald)

Luk alle
Åbn alle

Dagrenovationslignende affald fra erhverv er det samme som affald fra private husholdninger. Dagrenovation er det restaffald, der er tilbage, når det genanvendelige affald er sorteret fra.

Eksempler på dagrenovationslignende affald er hygiejneaffald, køkkenaffald, restaffald fx mælkekartoner, juicekartoner, aftørringspapir mm.

Hvis din virksomhed allerede sorterer madaffald fra køkkenet til genanvendelse (bioforgasning eller kompostering), så er dette affald ikke omfattet af ordningen.

Du kan tilmelde din virksomhed til indsamlingsordningen for restaffald hos kommunen på telefon 3639 3639 eller e-mail affald@hvidovre.dk.

Her kan du også få mere information om, hvornår affaldet bliver hentet.

Eller du kan ændre din tilmelding. Hvis du ringer inden d. 15. i en måned, kan vi ændre din tilmelding pr. 1. i den følgende måned.

Restaffald bliver normalt hentet én gang om ugen, men har du behov for hyppigere afhentninger, så kan du få det.

Ellers kan kommunen kontaktes på Affaldstelefonen på 3639 3639 eller e-mail affald@hvidovre.dk. Her kan du også får svar på spørgsmål om indsamlingsordningen for restaffald og ændre tilmelding til f.eks. en ekstra  eller en større beholder.

Når restaffaldet ikke er hentet, skyldes det ofte, at sækken eller beholderen har været overfyldt. Du skal være opmærksom på, at en sæk kun må fyldes op til den stiplede linje og at en beholder ikke må fyldes mere, end at låget stadig kan lukke.

Hvis du oplever uregelmæssigheder med afhentningen af affald, kan du give kommunen besked.

Giv besked om problemer med afhentning af affald (nyt vindue).

Hvis du undtagelsesvis har mere restaffald, end der kan være i din beholder, så kan du bestille ekstra afhentning på Affaldstelefonen 3639 3639.

Hvis du generelt har brug for mere kapacitet til dit restaffald, skal du kontakte kommunen for at ændre din tilmelding.

Ekstra afhentning af restaffald mod betaling

Hvis du har brug for ekstra afhentning af restaffald, kan du bestille en ekstra tømning. 

Hvis der er plads i sækken/beholderen, kan der bortskaffes mindre mængder andet småt forbrændingsegnet affald sammen med virksomhedens restaffald. Det vil sige, at man sammen med affaldet fra virksomhedens kantine eller køkken kan bortskaffe f.eks. mindre mængder træ eller emballage, som ikke kan genanvendes, fordi det er tilsmudset. For nogle virksomheder vil det derfor være billigere at udvide kapaciteten i den kommunale ordning, end at få afhentet småt forbrændingsegnet separat.

Ved at sortere det daglige affald for glas, papir, pap, plast mm. kan du undgå, at din sæk eller beholder bliver overfyldt, og du undgår dermed at bruge penge på en større beholder. Det er desuden lovpligtigt for alle at sortere deres affald.

Du skal være opmærksom på, at det kun er bestemte plastbeholdere og stativer, der kan benyttes til restaffald i Hvidovre Kommune. Dette fremgår af Regulativ for erhvervsaffald (nyt vindue).