Udvidelse af Amagermotorvejen: Kom med input

Maj |

Hvordan sikrer vi den bedste udvidelse af Amagermotorvejen og en forbedret adgang til Avedøre Holme? De spørgsmål søger Vejdirektoratet netop nu svar på og inviterer derfor både virksomheder og borgere til at komme med input.

Det sker som led i en offentlig idé- og forslagsfase i forbindelse med en Miljøkonsekvensvurdering af udvidelsesprojektet.

Planen er at udvide kapaciteten ved at etablere to ekstra spor i hver retning – såkaldte fordelingsveje - parallelt med den nuværende motorvej mellem Motorvejskryds Avedøre og Kalvebodbroerne. Derudover laves nye til- og frakørsler ved Avedøre Holme, en afkørsel 21a, ved Jernholmens forlængelse, som også tilsluttes de nye fordelingsveje.

Udvidelsen er en del af det brede politiske forlig om ”Infrastrukturplan 2035”, og anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024. Men først skal der laves en miljøkonsekvensvurdering - tidligere kaldet en VVM-undersøgelse, og den blev skudt i gang i marts.

Frem til den 20. maj kan alle så komme med synspunkter, idéer og forslag til projektet på Vejdirektoratets hjemmeside. Det kan fx handle om særlige forhold, som Vejdirektoratet skal være opmærksom på, eller hvordan man kan begrænse eventuelle gener under og efter udbygningen af motorvejen.

Vejdirektoratet holder et åbent hus-arrangement, hvor man kan få mere information om udvidelsen - det sker tirsdag den 17. maj kl. 16-18 i Frihedens Idrætscenter.

Læs mere om arrangementet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Borgere i boligområder tæt ved motorvejen har allerede givet udtryk for, at de bl.a. er bekymrede for støjpåvirkninger ved en udvidelse og den planlagte nye afkørsel. Virksomhederne i området opfordres dog også til at komme med input, da de i høj grad også er påvirket af trængslen på strækning og kan blive influeret af en udvidelse.

E20 Amagermotorvejen mellem motorvejskryds Avedøre og udfletningen mellem Øresundsmotorvejen og Centrumforbindelsen på Amager er en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger med en hverdagsdøgntrafik på mere end 130.000 biler pr. døgn. Den omfattende trafik begrænser fremkommeligheden og medfører, at motorvejen er meget følsom over for uheld og andre trafikale hændelser.

Ifølge Vejdirektoratet oplever trafikanterne fra Amagermotorvejen mod Avedøre Holme-området desuden betydelige kapacitetsproblemer i tilslutningsanlæggene og på det tilstødende vejnet, herunder Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej.

I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemført en erhvervsanalyse, hvor flere virksomheder fra Hvidovre har deltaget. Analysen viser, at der samlet set vil være betydelige gevinster for det lokale erhvervsliv, hvis Amagermotorvejen bliver udbygget. Det vil nemlig betyde en bedre kapacitet på motorvejsstrækningen og deraf øget fremkommelighed i form af mindre tæt trafik og kødannelse.

Miljøkonsekvensvurderingen af udvidelsen af Amagermotorvejen forventes færdig i efteråret 2023. I forbindelse med den afsluttende høring i 2023 vil der igen blive afholdt borgermøde, hvor resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen vil blive præsenteret.

Du kan læse mere om udvidelsen og se kortbilag på Vejdirektoratets hjemmeside.