Erhvervsbyggeri

Luk alle
Åbn alle

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for en byggesag 3-4 måneder i Hvidovre Kommune. Hvis en ansøgning kræver dispensation, vil sagsbehandlingen blive forlænget, da det kan være et nødvendigt sagsbehandlingsskridt, at sagen sendes i høring.

Kræver en ansøgning politisk forelæggelse, forøges sagsbehandlingstiden med op til to måneder.

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, hvor vi har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at sagen betragtes som fuldt oplyst.

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget en byplanvedtægt eller en lokalplan for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området.

Kommunalbestyrelsen har sat en proces i gang for at erstatte de gamle byplanvedtægter for parcelhuskvartererne med nye lokalplaner. Indtil dette er sket, er kommunen generelt positivt indstillet over for ansøgninger om dispensation fra byplanvedtægternes bebyggelsesregulerende bestemmelser. En forudsætning for dispensationer er at bebyggelsens omfang holder sig inden for kommuneplanens rammer.

Dispensationssager vurderes altid individuelt i hver enkelt sag. Der lægges vægt på, at der er tilstrækkelige friarealer og parkeringsforhold på ejendommen, og at bebyggelsen ikke ændrer på områdets karakter.

Husk også, at fredninger og servitutter kan være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse.

Tjek her om din bolig er omfattet af en byplan eller lokalplan.

Der er et gebyr på 1071 kr. pr. byggesag, for både borgere og virksomheder. Gebyret skal betales, når der gives tilladelse. Der tages ikke gebyr for afslag eller hvis en sag bliver annulleret af ansøger inden der er truffet afgørelse i sagen.

Hvidovre Kommune arbejder efter enkeltsagsprincippet. Det betyder, at der godt kan blive tale om, at en borger eller virksomhed skal betale flere gebyrer afhængig af, hvor mange og hvilke typer sager, der søges om. Eksempelvis kan der på en grund være tale om både nybyggeri og lovliggørelse af eksisterende byggeri. Herudover er ansøgning om nedrivning også en sag for sig, og vil få opkrævet et separat gebyr.

Byggesagsgebyr fremsendes til ejer af ejendommen.

Du kan finde svar på mange af de typiske spørgsmål til byggesagsbehandling her på hvidovre.dk.

Kan du ikke finde svar på hjemmesiden, kan du ringe på 3639 3570 i nedenstående tidsrum og få vejledning om mindre komplicerede anliggender.

Mandage kl. 09.30 - 11.30
Tirsdage kl. 09.30 - 11.30 og 12.30 – 14.30
Onsdage lukket
Torsdage kl. 10.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00
Fredage kl. 09.30 - 11.30

Det kan være en god idé, at du afstemmer dit byggeprojekt med kommunen, inden du indsender ansøgningen om byggetilladelse.

Du kan derfor bestille tid til en forhåndsdialog, inden du indsender din ansøgning om byggetilladelse. Du har mulighed for at booke enten et telefonmøde eller et fysisk møde med en byggesagsbehandler.
Ved telefonmøder bliver du ringet op af en sagsbehandler på det aftalte tidspunkt.

Til fysiske møder har du mulighed for at medbringe tegninger og andet relevant materiale. Dog at det vigtigt at pointere at der ikke sagsbehandles på møderne, ligesom der aldrig træffes afgørelse eller gives forhåndsgodkendelser.

Møderne er vejledende, og der bliver ikke skrevet referat. Du er selv ansvarlig for at skrive den information ned, som byggesagsbehandleren giver dig.
Jo bedre og jo mere materiale du har med til en fysisk forhåndsdialog, jo bedre mulighed har byggesagsbehandleren for at vejlede dig.

Link til bookning af møder med en sagsbehandler, findes øverst på siden

Ansøgning om byggetilladelse sker i henhold til bygningsreglementet. Som udgangspunkt vurderer styrelsen, at ladestandere vil være omfattet af bygningsreglementets § 5, stk. 1, nr. 13, vedrørende brugerbetjente anlæg. Disse skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse.

Såfremt kommunalbestyrelsen modtager en ansøgning om byggetilladelse til et byggearbejde, der er omfattet af krav om etablering og/eller forberedelse til ladestandere, skal kommunalbestyrelsen stille krav herom, jf. BR18 § 400, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling, men alene kontrollere, om byggearbejdet er omfattet.

Herudover skal ladestanderbekendtgørelsen (nyt vindue) overholdes.