Gruppeordninger i skolen

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre er der to tilbud til elever med en autismespektrumforstyrrelse. Begge tilbud er til elever i 0.-9. klasse. K-klasserne er placeret på Frydenhøjskolen og E-klasserne er placeret på Gungehusskolen. Gungehusskolen rummer desuden et dagbehandlingstilbud.

En autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Graden af funktionsnedsættelse er meget forskellig fra elev til elev, men de fleste elever har alvorlige sociale og emotionelle begrænsninger.

I både E- og K-klasserne arbejdes der med en pædagogisk tilgang baseret på TEACCH. TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Eleverne undervises i mindre grupper i strukturerede, forudsigelige rammer. Der arbejdes desuden med at mindske elevernes stress via fx Low Arousal strategier.

C-klasserne er et specialundervisningstilbud på Præstemoseskolen til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. C-klasserne er et skoletilbud til elever i 0.-10. klasse, og eleverne benytter almen SFO og klub uden for skoletiden.

De generelle indlæringsvanskeligheder medfører udfordringer ved læring. Eleverne kan også have koncentrationsudfordringer og hukommelsesvanskeligheder. Almindeligt skolearbejde kan være en udfordring, hvorimod en del elever viser normale eller særlige evner ved praktiske problemstillinger.

C-klasserne på Præstemoseskolen har stor gavn af at være i kontakt med almenskolen, og nogle elever deltager i fx praktiske fag her. Det hjælper eleverne med at mestre relationer til andre børn og til omverdenen.

”Huset” er placeret på Avedøre Skole og er et tilbud for elever i 0.-10. klasse. Huset er et helhedstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og funktionsnedsættelser.

De generelle indlæringsvanskeligheder medfører udfordringer ved læring. Eleverne kan også have koncentrationsudfordringer og hukommelsesvanskeligheder. En del elever i Huset har sociale og emotionelle begrænsninger og generelt har eleverne mere indgribende vanskeligheder og kræver mere pleje end eleverne i C-klasserne.

Huset er indrettet med fleksible læringsmiljøer med indearealer, hvor man kan være flere sammen, og med mindre og overskuelige rum, hvor man kan modtage differentieret undervisning.

Ungdomsskolens heltidsundervisning er et tilbud til unge i 8.-10 klasse med socioemotionelle vanskeligheder. De unge har vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel, og de har ofte oplevet mange nederlag. Desuden er deres netværk med venner og familie ofte skrøbeligt.

I Ungdomsskolens heltidsundervisning arbejdes der på meget forskellige faglige niveauer afhængig af eleverne. Desuden er der fokus på social træning og på at oparbejde elevernes selvværd.

Alle elever til ovennævnte tilbud bliver visiteret via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (nyt vindue).