Luk alle
Åbn alle

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end dem som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med, du skal dog være opmærksom på at der kan komme en egenbetaling hvis den leverandør du vælger, er dyrere end den som Hvidovre Kommune har indkøbsaftale med.

Dog gælder der ikke frit valg af:

  • Genbrugshjælpemidler, hvis Hvidovre Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe
  • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette. Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Parykker eller toupé kan bevilges ved vansirende skaldethed. Der ydes ikke tilskud ved midlertidigt hårtab som følge af behandling, f.eks. kemoterapi. Der ydes parykken eller toupeen af sygehusvæsenet. Der kan ikke ydes tilskud til vedligeholdelse af parykker. Kun undtagelsesvis kan til meget svære allergikere bevilges parykker fremstillet af ægte hår.

Bevilling gives til maskinfremstillet paryk (kan være individuelt fremstillet).

Næsten alle parykker fremstilles i dag af kunstfibre og har gennemsnitligt en holdbarhed på ca. 1 år.

Til dameparykker kan der være behov for pasning og sætning, hvorfor der ved førstegangsbevilling normalt vil være behov for 1 skifteparyk.

Herretoupéer kan vaskes og ibrugtages straks, hvorfor der ikke ydes hjælp til reservetoupé.

Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægelige oplysninger. Hvis ansøger ikke er undersøgt af speciallæge / hospital, kan oplysningerne være fra praktiserende læge.

Overfølsomhed skal dokumenteres af speciallæge i dermatologi.

Hvis du bevilges støtte til paryk eller toupe, modtager du en skriftlig bevilling. Du modtager en bevilling til dig selv samt en kopi til leverandøren af parykker.

Sagsbehandlingsfristen 4 uger.