Aflastning til syge og pårørende

Luk alle
Åbn alle

Midlertidig døgnrehabilitering benyttes blandt andet ved udskrivelse fra hospital, hvor du har behov for en rehabiliterende indsats, inden du kan komme hjem i dit eget hjem.

Opholdet er midlertidigt, hvor du blandt andet får træning og hjælp til at genvinde eller vedligeholde dine færdigheder. Forløbet tilrettelægges samme med dig og evt. dine pårørende. Vi samarbejder med dig om en målrettet indsats med udgangspunkt i dine behov, dine ønsker og dit potentiale. Din deltagelse i hverdagen er en vigtig del af indsatsen, når du skal komme dig efter sygdom og skal bevare og genvinde så mange færdigheder som muligt.

Du kan tilbydes midlertidig døgnrehabilitering, hvis:

  • du har behov for genoptræning og eller rehabilitering efter hospitalsindlæggelse eller funktionstab hjemme
  • du efter udskrivelse fra hospitalet har behov for særlige sygeplejefaglig indsats, som ikke kan udføres i dit hjem
  • du har behov for en vurdering af, om du fortsat kan være i eget hjem
  • dine pårørende har brug for aflastning i en periode
  • du har behov for pleje og omsorg ved livets afslutning

Tryghedshotellet er et tilbud til aflastning af pårørende til borgere med en demenssygdom, hvor den pårørende, som primær omsorgsgiver, har behov for aflastning i en kortere periode. Ophold på Tryghedshotellet bevilges til borgere med fast bopæl i Hvidovre Kommune. Under opholdet vil du modtage individuel tilrettelagt pleje, omsorg og hyggeligt samvær. Medarbejderne vil tilbyde aktiviteter, der er tilrettelagt under hensyntagen til dine behov. Måltider og tøjvask indgår i ydelsen og er inkluderet i brugerbetalingen.

Der er en egenbetaling for et midlertidig døgnpladsophold. Du kan læse mere om priser mm. i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder:

Ophold på Midlertidig Døgnrehabilitering Svendebjerg og Tryghedshotellet visiteres af Visitationen med baggrund i en individuel konkret vurdering, hvor det vurderes, at indsatsen ikke kan varetages i eget hjem.