Natura 2000

Hvidovre er ud mod Kalveboderne omfattet af Natura 2000-område 143 for Vestamager og havet syd for. Natura 2000-området omfatter desuden kommunerne Tårnby, Dragør og København. Natura 2000-området er udpeget for at beskytte de store, sammenhængende strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper som levested for yngle- og trækfugle.

Beskyttelsen af området har nærmest karakter af en fredning, og der skal specielt passes på de arter af flora og fauna, som området er udpeget for at beskytte og udvikle.

De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver i området knytter sig til fortsat sikring af drift på de sammenhængende, lysåbne naturarealer og til at forhindre en fortsat spredning af invasive arter.

Kommunen må ikke gennemføre planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Kommunen skal administrere bestemmelserne på grundlag af Natura 2000-plan 2016-2021.

Læs Natura 2000-plan for område 143 (pdf).

Natura 2000-området administreres efter bestemmelserne om Natura 2000 i Naturbeskyttelsesloven og Miljømålsloven.