Beskyttet natur

I Hvidovre har vi flere steder naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturområderne kaldes derfor § 3-områder. Langs kysten, Harrestrup Å og Avedøre Holme har vi beskyttede søer, enge, strandenge og moser. På Avedøresletten og i byområderne er der en række beskyttede søer.

De beskyttede naturområder er registrerede og kan ses på Danmarks Miljøportal. Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet. Det sker, når et areal vokser sig ind i eller ud af beskyttelsen. Det er kommunen, der afgør om arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du er i tvivl, bør du spørge kommunen.

Du må ikke ændre på tilstanden af de beskyttede naturtyper, men du må gerne pleje naturtypen. Nye plejetiltag kan kræve en forudgående dispensation fra kommunen, f.eks. ved oprensning af søer eller gravearbejde i moser og engområder.

Per 1. juli 2022 gælder et forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning. Forbuddet vil gælde på heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev. Forbuddet vil gælde uanset om gødskning, sprøjtning og omlægning har været en del af den hidtidige lovlige drift.

Sideløbende med § 3-beskyttelsen findes andre former for naturbeskyttelse. Se under Naturfredning, Natura 2000 og Beskyttelseslinjer.

Her findes en vejledning til Danmarks Miljøportal (nyt vindue)