Faktaark til borgere

· § 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige) ved kronisk/langvarig sygdom
· 225-timersreglen - krav om ustøttet arbejde
· Aktivering for dagpengemodtagere
· Bisidder eller partsrepræsentant
· Dagpenge for lønmodtagere
· Dagpenge for selvstændige, freelancere, honorarmodtagere og kombinerede indkomster
· Dagpenge og ferie
· Dagpenge ved adoption og barsel
· Dagpenge ved uddannelse
· Danskuddannelse til voksne udlændinge
· Delvis rask- eller sygemelding
· Erhvervsuddannelse for voksne
· Fast-track - tidligere opfølgning på din sygemelding
· Fastholdelsesfleksjob
· Fleksjob
· Fleksydelse - ”efterløn” for fleksjobvisiterede
· Forberedende GrundUddannelse - FGU
· Forberedende VoksenUndervisning - FVU
· Fortsæt i job efter de 60
· Førtidspension
· Handicapservice
· Integrationsgrunduddannelsen - IGU
· Job med løntilskud for ledige
· Job med løntilskud til førtidspensionister
· Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering
· Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning
· Jobrotation
· Jobsøgning i udlandet
· Kontanthjælp
· Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling
· Kontanthjælpsloft
· Kontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte
· Ledighedsydelse
· Mentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse
· Min Plan
· Nytteindsats
· Opkvalificering ved ansættelse i ordinært job
· OrdBlindeUndervisning - OBU
· Realkompetencevurdering
· Rehabiliteringsteamet - særlig tværfaglig indsats
· Repatriering - frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller tidligere opholdsland
· Ressourceforløb – forebyggelse af førtidspension
· Revalidering
· Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere
· Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere
· Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram
· Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
· Selvforsørgende ledig udlænding
· Seniorjob
· Seniorpension
· Seniorpræmie
· Småjob
· Socialt frikort
· Sygedagpenge – forløb og opfølgning
· Sygedagpenge til ledige
· Sygedagpenge til lønmodtagere
· Sygedagpenge til selvstændige
· Tidlig pension
· Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger
· Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne
· Uddannelseshjælp
· Uddannelsesløft for dagpengemodtagere
· Udvikling og afklaring af arbejdsevnen
· Vejledning og opkvalificering
· Virksomhedspraktik
· Voksenlærling med tilskud