Privat pasningsordning

Luk alle
Åbn alle

Privat pasning er, når du som forælder og en privat børnepasser indgår en privatretlig aftale om pasning (pasningsaftale) af et eller flere børn. Den private børnepasser er ikke ansat af kommunen, og aflønnes direkte af dig.

Privat pasning kan varetages af en enkeltperson fx i dit hjem, eller i en etableret privat pasningsordning i den private børnepassers hjem.

Hvis en privat børnepasser passer mere end to børn kræver det godkendelse af kommunen, uanset om det er i jeres hjem eller i en privat pasningsordning.

Privat pasning af 1-2 børn – både i dit hjem og i den private passers hjem – kræver også godkendelse af kommunen, hvis der ydes tilskud til forældrebetalingen (se mere herom nedenfor).

Ved privat pasning må den private børnepasser højest varetage pasning af 5 børn. De maksimalt 5 børn inkluderer børnepasserens egne børn, der hjemmepasses frem til skolealderen. Varetager mere end én privat børnepasser pasningen, kan kommunen give tilladelse til, at der må passes op til 10 børn.

Kommunen skal føre tilsyn med private børnepassere, private pasningsordninger og med de pasningsaftaler, der indgås mellem dig som forælder og den private børnepasser.

Privat pasning er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske læreplaner mv.

Hvidovre Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, giver kommunen et økonomisk tilskud fra den dag, barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune. Det økonomiske tilskud fra kommunen skal bruges til at aflønne den private børnepasser.

For at du kan få tilskud, skal Hvidovre kommune godkende:

 • den pasningsaftale, der er indgået mellem dig som forælder og den private børnepasser
 • børnepasseren
 • de fysiske rammer for pasningen
 • det læringsmiljø, som den private børnepasser etablerer for børnene

 

Det er muligt at søge tilskud hvis:

 • du som forælder er bosat i Hvidovre kommune, og har børn i alderen 26 uger og indtil barnet fylder 3 år
 • dit barn står på venteliste til en dagtilbudsplads og har stået der mindst 3 måneder, dog tidligst fra den dato, dit barn har pasningsgaranti
 • pasningsperioden er mindst 3 måneder.

Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, men det maksimale tilskud pr. barn pr. måned, er 75% af dine dokumenterede udgifter til den private pasning. Hvidovre Kommune har fastsat en øvre grænse for tilskuddet størrelse, som fremgår af oversigten Takster og tilskud. Hvis du har flere børn i dagtilbud, får du søskenderabat. Tilbydes dit barn pasning mindre end 37 timer om ugen, reduceres tilskuddet i forhold til timetallet. Tilskuddet reduceres også, hvis der er mere end 30 årlige lukkedage ved en gennemsnitlig åbningstid på 37 timer om ugen. Tilskuddet skal ikke medregnes i din skattepligtige indkomst.

Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til tilskud hvis du - eller den anden forælder - samtidig afholder barsel på fuld tid med det pågældende barn. 

Afholder du - eller den anden forælder - delvis barsel, så kontakt venligst pladsanvisningen for nærmere aftale.

Vær også opmærksom på, at reglerne i dagtilbudsloven vedrørende betaling og tilskud, herunder fripladstilskud, ikke gælder for tilskud til privat pasning.

Før du kan ansøge om tilskud til privat pasning, skal du have lavet en pasningsaftale mellem dig og den private børnepasser, og kommunen skal godkende aftalen. En skabelon til pasningsaftalen findes ovenfor.

Når pasningsaftalen er afsendt/godkendt, kan du ansøge om tilskud til betaling af den private børnepasser via linket ovenfor. Vær opmærksom på, at alle parter i sagen skal godkende ansøgningen med digital signatur.

Ansøgning om tilskud samt pasningsaftalen, skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den 1. i måneden før dit barn starter i privat pasning. Tilskuddet vil derefter blive indbetalt på din NemKonto. Hvis fx dit barn skal starte i privat pasningsordning 15. maj, skal pasningsaftale og ansøgning om tilskud være Hvidovre Kommune i hænde senest d. 1. april.

Vi gør opmærksom på, at hvis du lige er flyttet til Hvidovre Kommune, kan der være forsinkelse i udbetalingen af tilskud.

Når pasningsaftalen ophører, eller der er ændringer i pasningsaftalen, skal du give Hvidovre Kommune skriftlig besked.

Privat pasning kan varetages af en enkeltperson, eller i en etableret privat pasningsordning. Forældre kan ikke få tilskud til at passe sit eget barn.

En privat børnepasser skal opfylde disse krav:

 • være fyldt 18 år.
 • have ren straffe- og børneattest.
 • skal have dansk som hovedsprog – dvs. have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer. Der kræves dokumentation i form af 9. klasses afgangsbevis eller en dansk 2 med karakteren minimum 2.
 • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information.
 • skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde.
 • skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed.
 • skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser.
 • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling.
 • skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog. 
 • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel. 

Når du som forælder ansætter en privat børnepasser, er der tale om et ansættelsesforhold, og det kræver, at personen, der ansættes, har en arbejdstilladelse.

En au-pair kan kun ansættes som privat børnepasser, hvis vedkommende har arbejdstilladelse i Danmark.

I helt særlige tilfælde kan en privat børnepasser godkendes uden at opfylde kravet om dansk som hovedsprog/tilstrækkelige danskkundskaber. Det kunne fx være børn af forældre, der er "vandrende arbejdstagere", eller som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse. Kontakt Dagplejekontoret for yderligere information.

Ønsker du at få dit barn optaget i en privat pasningsordning, skal du selv henvende dig direkte til den private pasningsordning. 

Herefter skal du som forælder indgå en skriftlig pasningsaftale med den private børnepasser, som er ansvarlig for pasningsordningen. (se skabelon til pasningsaftalen ovenfor).

En skriftlig pasningsaftale kan laves på to måder:

 1. En aftale hvor du som forælder er arbejdsgiver. Dette medfører et ansvar for de opgaver, og forpligtigelser som følger med at være arbejdsgiver. Den private børnepasser er lønmodtager.
 2. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor du som forælder ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

Hvis du selv ansætter en privat børnepasser, har du pligter og rettigheder som arbejdsgiver. Du skal have et CVR-nummer, og udfylde ansættelsespapirer. Du skal selv udbetale løn (også hvis børnepasseren er syg), afregne feriepenge og ATP. Arbejdsgivere skal registreres hos SKAT, som ATP-pligtig arbejdsgiver. Arbejdstilsynet kan være behjælpelige med detaljer vedrørende arbejdsmiljø. 

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod skader, hvis ansættelsen er ansat mere end 400 timer pr. år.

Du skal tegne 2 forsikringer:

 1. En ulykkesforsikring, der kan tegnes i hvilket som helst forsikringsselskab.
 2. En erhvervssygdomsforsikring, der tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Hør mere om vilkår og krav for arbejdsgivere i SKAT.  

Det er vigtigt for Hvidovre Kommune, at den private børnepasser har personlige forudsætninger, og at de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at passe børn. Derfor skal Hvidovre Kommune godkende:

 • den private børnepasser
 • rammerne for pasningen
 • den skriftlige pasningsaftale mellem jer og børnepasseren

Ved privat pasning af 1-2 børn, hvor du ønsker tilskud til forældrebetalingen, er godkendelseskravene og -proceduren den samme som ved godkendelse af private pasningsordninger med mere end to børn. 

I Hvidovre Kommune er det Dagplejekontoret, der administrerer godkendelse af privat pasning. Når en privat pasningsordning eller en enkelt privat børnepasser skal godkendes, skal den private børnepasser ansøge om godkendelse via et ansøgningsskema, som kan bestilles hos Dagplejekontoret. Det udfyldte ansøgningsskema sendes via sikker post (e-Boks eller borger.dk) til Hvidovre Kommune, Daginstitutionsområdet, og anføres ”Att. Godkendelse af privat pasningsordning”.

Når Dagplejekontoret har modtaget ansøgningen, kontakter en medarbejder ansøgeren, og der aftales besøg. Formålet med besøget er at:

 • tjekke, at de fysiske og sikkerhedsmæssige rammer for pasningen er tilstede
 • drøfte rammerne for etablering af et godt læringsmiljø for børnene 

Når en privat pasningsordning er godkendt, vil pasningsordningen/den private børnepasser modtage et godkendelsesbrev af kommunen. Godkendelsesbrevet er en dokumentation for, at pasningsordningen/den private børnepasser er godkendt. Godkendelsesbrevet indgår i grundlaget for det tilsyn som kommunen fører med private pasning.

Hvidovre Kommune er ifølge dagtilbudsloven forpligtet til at oplyse om forskellen mellem private pasningsordninger og kommunale dagtilbud. Nedenfor ses de mest centrale forskelle og ligheder.

Parten, som forældrene indgår aftale med

Private pasningsordninger: Den private børnepasser/pasningsordning

Kommunale og selvejende dagtilbud: Kommunen

Ansvarlig for aflønning:

Private pasningsordninger: Forældrene

Kommunale og selvejende dagtilbud: Kommunen

Det er pasningsordningen, der bestemmer i pasningsordningen og kommunen, der bestemmer i de kommunale og selvejende dagtilbud, når det handler om:

Fastsættelse af prisen for forældrebetaling

Fastsættelse af regler om optagelse og venteliste

Fastsættelse af regler om forældreindflydelse

Fastsættelse af regler om lukkedage

Ansvarlig for relevante forsikringer

 

Max antal børn pr. voksen

Private pasningsordninger: 5 børn

Kommunale og selvejende dagtilbud og kommunal dagpleje: 4 børn i dagpleje

Tilskud til forældrebetalingen:

Private pasningsordninger: fra barnet er 26 uger til børnehavealderen (3 år).

Kommunale og selvejende dagtilbud og kommunal dagpleje: fra barnet er 26 uger til det starter i skole

For både private pasningsordninger og kommunale og selvejende dagtilbud gælder, at der er:

Sikkerhedsgodkendelse af de fysiske rammer

Krav til hygiejne og sundhedsforhold

Sprogkrav til den voksne 

Krav om straffe- og børneattest uden forhold

Krav om arbejdstilladelse (ved ikke EU-borgere)

Skærpet underretningspligt

Krav om læringsmiljø

For kommunale og selvejende dagtilbud, men IKKE for private pasningsordninger gælder, at der er:

Krav til mad og måltider

Krav om skriftlig pædagogisk læreplan

Krav om sprogvurdering af barnet

Krav om pasning ved passers egen og børns sygdom

Tilbud om nødpasning ved lukkedage

Pasningsgaranti

Mulighed for friplads

Krav om tavshedspligt*

*Dette skyldes, at private pasningsordninger ikke er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven.

 

Dit barn kan stå aktivt på venteliste til dagtilbud eller dagpleje, mens det bliver passet i en privat pasningsordning. Det betyder, at dit barn kan få tilbudt en dagtilbudsplads, mens dit barn er i den private pasningsordning.

Hvis du som forælder vælger privat pasning med kommunalt tilskud i stedet for at benytte et dagtilbud, kan du få dit barn optaget i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller hvis du ikke længere ønsker at benytte privat pasning. 
Mens barnet er indmeldt i privat pasningsordning, kan det stå aktivt på venteliste til dagtilbudsplads i Hvidovre Kommune.
En dagtilbudsplads kan ifølge Hvidovre Kommunes anvisningsregler anvises med en måneds varsel. Når du accepterer et tilbud fra pladsanvisningen om en dagtilbudsplads, bortfalder kommunens tilskud til den private pasningsordning senest fra startdatoen i dagtilbuddet. 
Vær derfor opmærksom på længden af opsigelsesvarslet i den private pasningsordning - særligt hvis opsigelsesvarslet i den private pasningsordning er på mere end en måned. I tilfælde af at opsigelsesperioden i den private pasningsordning ikke er ophørt inden barnet starter i det kommunalt anviste dagtilbud, kan du samtidigt have udgifter til både det kommunalt anviste dagtilbud og den private pasningsordning , som du selv skal afholde.