Sprog og læseindsats

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre Kommune arbejder vi målrettet på løfte kvaliteten i vores arbejde med at understøtte børnenes sproglige udvikling gennem udvikling af læringsmiljøer hele dagen.

Som en del af dette arbejde har kommunen besluttet at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til 2 år (fra 3 år). De børn, som pædagogerne vurderer, har behov for særlig støtte til at udvikle sproget, skal sprogvurderes. 

Hvidovre Kommune vil gerne tilbyde alle børn i 2 årsalderen en sprogvurdering.
Sprogvurderingerne er, sammen med de to årlige trivselsvurderinger (TOPI), en del af Hvidovre Kommunes fokus på tidlig indsats. Indsatserne skal bidrage til at sikre, at vi sætter tidligt ind med den rette støtte og vejledning, hvis og når der er behov for det. 

Det, at alle børn bliver sprogvurderet, giver samtidig pædagogerne god viden der hjælper dem til fortsat at udvikle og kvalificere det sproglige læringsmiljø i dagtilbuddet.

Hvidovre Kommunes formål med systematisk at sprogvurdere alle børn er at medvirke til at:
- alle børn bliver styrket sprogligt og kommunikativt
- alle børn bliver så dygtige sprogligt og kommunikativt, som de kan
- alle børn i højere grad er parat til skole, sprogligt og kommunikativt
- læringsuligheden mindskes

Pædagogerne får, gennem de systematiske sprogvurderinger, tidligere opmærksomhed på sproglige vanskeligheder og forsinkelse i børnenes sproglige udvikling. Det giver pædagogerne mulighed for at inddrage jer forældre tidligt, og igangsætte en tidlig indsats i forhold til barnets kommunikative og sproglige udvikling. 

Derudover giver sprogvurderingerne viden om børnenes sproglige udvikling, som vi anvender til at evaluere og justere vores pædagogiske praksis, så vi bliver endnu bedre til at udvikle børnenes sproglige og kommunikative kompetencer i dagtilbuddet.

Sprogvurderingen foregår ved at pædagogerne logger sig ind i en digital platform i Rambøll´s Hjernen&Hjertet, som er et sikkert og lukket system. Det er kun institutionens pædagoger, ledere og udvalgte (og relevante) medarbejdere i Center for Børn og Familier, der har adgang. Selve vurderingen, der hedder ”SprogTrappen”, består af en række spørgsmål, som hjælper pædagogen til at reflektere over, hvor barnet er i sin sproglige udvikling. Pædagogen vil derefter registrere sin vurdering i systemet, der efterfølgende genererer en sprogprofil på det enkelte barn.

Pædagogerne er blevet uddannet i at anvende det ny sprogvurderingsredskab. Selve vurderingen foretages af en pædagog, der har et indgående kendskab til barnet, og barnet deltager ikke i selve vurderingen i ”SprogTrappen”

I, der er forældre til børn i målgruppen, bliver orienteret via et forældrebrev, inden jeres barn bliver sprogvurderet.

Pædagogerne og dagtilbudsledelsen får gennem hele forløbet støtte og vejledning fra kommunens logopæder (talepædagoger), et pædagogisk vejlederteam og pædagogiske konsulenter i at anvende SprogTrappen. Det gælder både selve sprogvurderingen, men også i, hvordan resultaterne efterfølgende kan anvendes til at udvikle dagtilbuddets generelle sproglige læringsmiljø.

Vi anvender redskabet ”SprogTrappen”, og det obligatoriske tilbud om sprogvurdering for de to årige gennemføres, når barnet er mellem 22-30 måneder.

Sprogtrappen kan anvendes fra 0 år, og kan benyttes jævnligt, da den udelukkende er baseret på pædagogens vurderinger og kendskab til barnet. Dermed kan I som forældre opleve, at der vil blive lavet flere sprogvurderinger for at følge op, eller for at kigge på barnets sprog tidligere end de to år.

 

I den styrkede pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud iflg. Dagtilbudsloven skal følge, er et af de seks læreplanstemaer Kommunikation og Sprog. Arbejdet med kommunikation og sprog i dagtilbuddet tager udgangspunkt i læreplanens to nationale mål:
 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.
 
Hvidovre Kommune har fokus på tidlig indsats og udvikling af læringsmiljøer - også i forbindelse med kommunikation og sprog. Sproglige og kommunikative færdigheder er centrale for at barnet kan være med i lege, aktiviteter og samtaler i børnefællesskabet, som er de vigtigste arenaer for barnets udvikling og læring i dagtilbuddet

Hvidovre Kommunes arbejde med gode sproglige læringsmiljøer
I Hvidovre Kommune lægger vi vægt på at:

 • sprogstimulering i dagtilbuddene foregår over hele dagen - i rutiner, leg, planlagte og spontane aktiviteter
 • sprogstimulering generelt foregår i dagligdagen, og ikke i specielt tilrettelagte aktiviteter, hvor få børn tages ud af fællesskabet
 • sprogstimulering i høj grad foregår i interaktionen mellem børn og voksne, med særligt fokus på samtalen som det bærende element
 • der foregår højtlæsning (Dialogisk læsning) i hverdagen
 • der er sproglige læringsmiljøer som stimulerer børnene, f.eks. zoner hvor der inviteres til lege hvor sproget understøttes visuelt

 

De sproglige læringsmiljøer foregår over hele dagen, og kan f.eks. være:

 • Voksen- og børneinitieret dialog under måltiderne – understøtte børnenes indbyrdes samtaler – sikre turtagning gennem at spørge nysgerrigt ind til børnene
 • At de voksne sætter ord på hvad børnene gør og hvad de voksne gør, f.eks. når børnene skal have tøj på
 • At de voksne inviterer til højtlæsning og dialog om handlingen i historien (Dialogisk læsning) fx ved at spørge ind til børnenes oplevelse af historien
 • At de voksne inviterer til fælles opmærksomhed og holder øjenkontakt, f.eks. i leg
 • Udvide/sætte andre ord på det børnene fortæller, f.eks. i en maleaktivitet
 • Imitere og ”besvare” de mindste børns lyde og kropssprog, f.eks. mens barnet får skiftet ble

 

Hvis jeres barn ikke går i et dagtilbud, skal der i henhold til Dagtilbudsloven, altid laves en sprogvurdering. I Hvidovre Kommune sker det, når barnet fylder 2 år. I modtager et brev fra Center for Børn og Familier i e-boks, med informationer om, hvem I skal kontakte for en aftale om sprogvurdering.
Sprogvurderingen sker hjemme hos jer, og foretages af en logopæd/talepædagog. 
Sprogvurderingen består i:

 • Observation og leg med barnet, med udgangspunkt i sprogvurderingsredskabet SprogTrappen
 • Samtale med jer forældre om barnets sproglige udvikling og nuværende sproglige evner

Sprogvurderingen afsluttes med, at I forældre får at vide, om der er behov for sprogstimulering, og/eller vejledning til, hvordan I bedst muligt kan understøtte jeres barns sproglige udvikling. I nogle tilfælde vil en pædagogisk konsulent deltage.
Hvis barnet er to- eller flersproget, og sprogvurderingen peger på et behov for sprogstimulering, vil der blive tilbudt et særligt sprogstimuleringstilbud jf. dagtilbudsloven § 11 stk. 8. Tilbuddet er målrettet to- og flersprogede børn. 
Hvis barnet er et-sproget, vil tilbuddene om sprogstimulering være forskellige ud fra det enkelte barns behov.
Hvis logopæden/talepædagogen vurderer, at jeres barn har brug for sprogunderstøttende aktiviteter, skal I tage imod tilbuddet, eller kunne dokumentere, at barnet modtager en lignende kvalificeret sprogstimulering.
Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at melde deres barn i almindeligt dagtilbud, i det tilfælde at sprogvurderingen peger på et sprogstimuleringsbehov.

Forældre er utroligt vigtige for deres barns sproglige udvikling. Inden barnet kan sige de første ord, er god øjenkontakt og imitation af barnets lyde en del af den sproglige stimulering, der foregår mellem forældre og barn. Senere kommer der læsning af bøger, snak om, hvad man ser og oplever i de nære omgivelser. Hele vejen igennem er nærvær og samtale (med og uden ord) mellem forældre og barn afgørende for, at barnet kan udvikle sit ekspressive (talte) sprog.

I Hvidovre Kommunes dagtilbud inddrages forældrene så tidligt som muligt. I vil blive orienteret, når dagtilbuddet laver sprogvurdering på jeres barn, og/eller hvis dagtilbuddet har overvejelser vedrørende jeres barns sproglige udvikling. I er også meget velkomne til selv at henvende jer, hvis I er bekymret eller har spørgsmål vedrørende jeres barns sprog.

Hvis den obligatoriske sprogvurdering (ved 2 år) viser, at der ikke er behov for særlig opmærksomhed, vil dagtilbuddet ikke bruge ressourcer på at give en dybtgående tilbagemelding. Sprogvurderingen vil i alle tilfælde anvendes som viden om, hvordan pædagogerne kan udvikle og understøtte det generelle sproglige læringsmiljø i dagtilbuddet. Forældre er selvfølgelig altid velkomne til at bede om en tilbagemelding, hvis der er et behov.
Her er forskellige links og videoer til inspiration til jer forældre om sprog og sprogstimulering, og hvad I kan gøre. I kan også altid få vejledning og hjælp i jeres barns dagtilbud/dagpleje. Udover pædagogerne, er der i hvert dagtilbud tilknyttet en fast logopæd/talepædagog, som også kan bruges til vejledning i visse tilfælde.