Lån til betaling af ejendomsskat

Luk alle
Åbn alle

Ejer du en ejendom, har du som pensionist eller efterlønner mulighed for, at ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Dog ikke forbrugsafgifter, så som renovation, skorstensfejning m.v.

Du og/eller din ægtefælle kan søge om lån til betaling af ejendomsskat.

I skal have fast bopæl her i landet og være modtager af alderspension, førtidspension eller efterløn. Samtidig skal der være friværdi i ejendommen.

  • 1. december nuværende år, er sidste frist for ansøgning af lån fra 1. rate næste år
  • 1. juni er sidste frist for ansøgning af lån fra og med 2. rate

Det betyder, at din ansøgning senest skal være fremme hos Hvidovre Kommune hhv. den 1. december eller 1. juni. Ansøgningsskemaer modtaget efter disse datoer, kan først komme i betragtning til den efterfølgende rate.

Hvis du og/eller din ægtefælle modtager efterløn. bedes dokumentation for dette vedlægges ansøgningen.

Hvis du og/eller din ægtefælle modtager alderspension, er dokumentation ikke nødvendig.

Lånet skal søges digitalt ved brug af Nem Id på Hvidovre.dk. Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du ringe til Center for Borgerservice, Ejendomsskat og Opkrævning, for rekvirering af ansøgningsskema.

Ansøgningsskema (nyt vindue)

Hvis lånet bevilges, tinglyser Hvidovre kommune et skadesløsbrev på ejendommen.
Lånet forrentes med en årlig variabel rente, og skal betales tilbage, når ejendommen skifter ejer. 

Renten i 2020: 0,69 procent.

Renten i 2021: 0,47 procent. 

Der skal være tale om en ejendom til beboelse, som fortrinsvis anvendes af ejer eller dennes husstand. For to- eller flerfamiliehuse og landbrugsejendomme, kan du kun få lån til den del af ejendomsskatten, som du eller din husstand bor i.

Du kan også låne til betaling af ejendomsskatter for sommerhuse. Hvis du ejer både helårsbeboelse og sommerhus, kan du kun få lån til én af ejendommene.

Der skal rettes henvendelse til den kommune, hvor ejendommen er beliggende.

For at få et lån, er det betingelse, at der er friværdi i ejendommen i forhold til den seneste offentlige vurdering.

Kommunens sikkerhed for lånet, foregår ved, at vi tinglyser et skadesløsbrev på ejendommen. De samlede tinglyste lån i ejendommen må ikke være højere end den seneste offentlige vurdering.

Du kan låne, indtil lånebeløbet inklusiv renter udgør 95 % af skadesløsbrevets pålydende.

Når denne grænse er nået, kan der laves et nyt skadesløsbrev, hvis der er plads til dette indenfor den seneste offentlige vurdering. I modsat fald skal du selv betale ejendomsskatten og renter af det beløb, du har lånt til betaling af ejendomsskat.

Lånet skal indfries, når ejendommen udlejes, sælges eller når ejeren dør.

I de tilfælde hvor ejeren dør, og ægtefællen overtager ejendommen, og bliver siddende i uskiftet bo, kan lånet fortsætte under forudsætning af, at ægtefællen opfylder kravene for lån til betaling af ejendomsskat, jf. § 1 om lov til betaling af ejendomsskat.

Renten fastsættes på baggrund af Lov nr. L47 'Lov om lån til betaling af ejendomsskat'.

I 2021 udgør renten 0,47 %.

Der gives et nedslag i de renter der er påløbet lånet efter den 1. januar 2011.

I 2021 udgør nedslaget 25 %.

Nedslaget er reduceret årligt med 1 %, indtil 2019. Renterne kan ikke trækkes fra på din årsopgørelse fra SKAT.

I starten af året, sender vi dig en årsopgørelse med oplysninger om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar samt de renter der er påløbet lånet i det forgange år.

For at vi kan behandle din forespørgsel om rykning, skal du sende os oplysninger om det lån, der skal indfries samt kopi af lånetilbuddet. Dette er nødvendigt for, at vi kan afgøre om det nye lån overstiger restgælden på det hidtidige lån. Vi tjekker, om det nye låns løbetid og afdragsprofil er uændret i forhold til tidligere lån. Ofte ændres afdragsprofilen, hvis der gives nye afdragsfrie år. Der rykkes ikke for tillægslån.

Oplysninger om lånene skal sendes pr. mail til bos@hvidovre.dk

Ved forespørgsler om rykning, henholder Hvidovre kommune sig til 'Lov om betaling af ejendomsskat, § 4.