Nyt natur- og byområde Øst for Byvej

Luk alle
Åbn alle

For første gang i mange år har Hvidovre med Fingerplan 2019 fået mulighed for at skabe et grønt byområde ved at inddrage nye arealer, der indtil nu har ligget i den Grønne Kile ved Byvej. Området skal over tid blive til et stort naturområde til glæde for Hvidovres borgere og til to nye byområder med boliger.

Størstedelen af området (ca. 260.000 m²), skal omdannes til natur med levesteder for planter og dyr. Det skal være et sted, hvor Hvidovre-borgere kan være aktive i det grønne og få nogle gode naturoplevelser. Som det er beskrevet i Planstrategi 2019, skal området ved Byvej give byens borgere nem adgang til naturen og nye mødesteder i det grønne.

Du kan læse mere i Planstrategi 2019 (pdf).

På omkring en tredjedel af arealet vil det være muligt at opføre ny bebyggelse, fx nye boliger. Størstedelen af den nye by placeres langs med Brostykkevej, mellem Avedørelejren og Haveforeningen Dahlia, mens en mindre del af de nye bygninger kan ligge på østsiden af Byvej, lidt syd for Avedøre Landsby.

I marts 2020 besluttede Økonomiudvalget, at borgerne skulle spørges til råds, før kommunens planlægning af området gik i gang. Derfor blev der i perioden fra den 2. december 2020 til den 27. marts 2021 gennemført en forudgående høring hvor alle borgere og interessenter kunne fremsende deres forslag til udvikling af området.

Som inspiration til den forudgående høring havde vi i sommeren 2020 bedt nogle af dem, der kender området ved Byvej og arbejder med natur og friluftsaktiviteter, om at sige et par ord. Du kan nedenfor høre to perspektiver på udviklingen af det nye by- og naturområde.

FILM - Daniel fra Quark Naturcenter (nyt vindue)

FILM – Otto fra Danmarks Naturfredningsforening (nyt vindue)

I juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for det nye natur- og byområde. Du kan læse mere om Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og se den helhedsplan som grundejerne i området fremsendte som del af deres ansøgning her:

Læs mere om Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag (nyt vindue)

Læs grundejernes helhedsplan (pdf)

Hvidovre Kommune er aktuelt i gang med at udarbejde et forslag til en lokalplan for området, bl.a. på baggrund af helhedsplanens principper og bemærkningerne fra den forudgående høring. Næste skridt i processen er, at planforslaget bliver behandlet af Kommunalbestyrelsen med det formål at sende lokalplanen i offentlig høring.

Hvis du ønsker at blive underrettet om den politiske behandling af sagen og den efterfølgende høring af planforslaget, kan du abonnere på nyheder nedenfor:

Abonnér på nyt fra udvalgene (nyt vindue)

Abonnér på kommunens høringsportal (nyt vindue)

Området har hidtil ligget i fingerplanens indre grønne kile og har været forbeholdt overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse.

Ejendommene ligger aktuelt i landzone og anvendes til jordbrug. De rummer to tidligere gartnerier og et antal boliger på Brostykkevej 190A-C, 202 og 212 samt Byvej 83D-E. Disse har indtil nu hovedsageligt været omfattet af rammeområde 4F9 og udlagt som rekreativt grønt område, nyttehaver og fritidsanlæg med bebyggelse til områdets brug og drift.

Fingerplan 2019 giver med § 18, stk. 9 mulighed for, at matr.nr. 8b, 8dc, 8dd og 8z, Avedøre By, Avedøre (areal 1 og 2) delvist kan tages ud af den indre grønne kile og overføres til ydre storbyområde, landområde. Det er en forudsætning for overførsel og byudvikling af arealerne, at det tilbageværende centrale område (areal 3) permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Arealernes afgræsning fremgår af bilag E, Fingerplan 2019.

Derfor indeholder forslag til Kommuneplan 2021 to nye rammeområder øst for Byvej, 4B8 og 4B9, med en anvendelse til boligformål som etageboliger og tæt-lave boliger med tilhørende kollektive anlæg.

Det centrale areal 3, udlagt som grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse, vil med Kommuneplan 2021 blive udskilt fra 4F9 og fremover være det selvstændige rammeområde 4F24.

En yderligere forudsætning for overførsel af arealerne er jf. Fingerplan 2019, at der sikres grønne forbindelser og stiforbindelser fra areal 3 vestpå i retning af den indre grønne kile ved Vestvolden. Dette forhold er sikret gennem kommuneplanens retningslinje 1.2.6.

De i Fingerplan 2019 beskrevne forudsætninger skal være opfyldt indenfor 48 måneder fra ikrafttræden af denne, det vil sige inden den 29. marts 2023. I modsat fald tilbageføres areal 1 og 2 til den indre grønne kile.

Efter ansøgning fra grundejerne igangsatte Kommunalbestyrelsen i juni 2020 udarbejdelsen af en ny lokalplan for området.