Vejbyggelinjer

Luk alle
Åbn alle

I Hvidovre Kommune er stort set alle veje underlagt en vejbyggelinje. Vejbyggelinjerne kan man finde i sit plangrundlag. Som udgangspunkt på arealet ikke bebygges.
Vejbyggelinjerne håndhæves i Hvidovre Kommune, og det er derfor vigtigt, at du sætter din ind i reglerne på din ejendom, da du ellers kan komme til at stå i en uheldig situation, hvor hele eller en del af din bygning skal nedrives.

I de nye lokalplaner er der ofte indskrevet, hvilke typer bygninger som der må bygges på arealet. Dette vil ofte være en åben konstruktion til transportkøretøjer (bil, cykel med mere) mindst 1m fra vejskel. En åben konstruktion betyder at der hverken må være hel eller delvis sidebeklædning på. Såfremt en del af bygningen ønskes lukket, skal den del være beliggende bag vejbyggelinjen.

Såfremt din ejendom er underlagt en Byplanvedtægt er der sjældent indskrevet undtagelser til bygninger som må opføres på arealet. Det betyder, at det altid vil kræve en dispensation til at opføre en bygning på vejbyggelinjearealet.
Hvidovre Kommune er positive på at dispensere til en åben konstruktion til transportkøretøjer - i overensstemmelse med hvad der vedtages i de nye lokalplaner under forudsætning af at konstruktionen er åben og beliggende mindst 1m fra vejskel, ligesom i de nye lokalplaner. 

By- og Planudvalget, Hvidovre Kommune besluttede den 4. september 2023, at den nuværende restriktive praksis for tilladelse til bebyggelse på vejbyggelinjearealet lempes, så der fremover, efter konkret vurdering af den enkelte ansøgning, vil kunne meddeles dispensation til opførelse af drivhuse med tag og sider i gennemsigtigt materiale på byggelinjearealet langs vej under forudsætning af, at en række forhold er opfyldt. Nærmere beskrivelse af forudsætninger og offentliggørelse af beslutning om praksisændring fremgår her.

Ved dispensation fra en byplanvedtægt til placering af en åben konstruktion på vejbyggelinjearealet, skal der tinglyses en nedrivningsklausul. Dette er vedtaget politisk i Hvidovre Kommune.
Tekst til tinglysning vil blive medsendt afgørelsen, og udgifter i forbindelse med tinglysning påhviler ejer. 

I forbindelse med din byggetilladelse, kan du blive bedt om at tinglyse en nedrivningsdeklaration på din ejendom.

Dette er oftest i de sager, hvor der placeres bebyggelse på vejbyggelinjearealet – hvilket i sig selv kræver en dispensation fra planloven.

Hvis du skal tinglyse en nedrivningsdeklaration, vil din sagsbehandler gør dig opmærksom på det, og skrive det ind som et vilkår i byggetilladelsen.

Udgifter til tinglysning skal afholdes af ejer selv.

Kræver det professionel rådgivning at tinglyse?

Tinglysning er en vanskelig teknisk og juridisk proces, og det vil oftest være en god idé at få professionel hjælp til en tinglysning. Det vil typisk være en advokat eller landinspektør, som kan være dig behjælpelig.

Hvis du har en rådgiver på dit projekt, kan du også give din rådgiver fuldmagt til at oprette tinglysningsdokumenterne på dine vegne.

Servitutten skal tinglyses forud for gæld og servitutter med henvisning til lovhjemmel:

Planlovens § 55. Betingelser, der er knyttet til en tilladelse eller en dispensation efter denne lov og bestemmelser efter § 37, stk. 3, er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen lader betingelser af varig interesse tinglyse på ejendommen på ejerens bekostning.

Hvordan tinglyser man?

Du kan finde vejledning til hvordan man tinglyser på www.tinglysning.dk 

Der skal være plads til to underskrifter fra Hvidovre Kommune.

Når servitutten ligger klar til underskrift, skal Hvidovre Kommune have besked. Besked kan gives via. pom@hvidovre.dk eller via sikker post, som findes i kontakboksen her på siden, med henvisning til dit sagsnr.

Kommunens sagsbehandler godkender den klargjorte servitut, og fremsender den til endelig underskrift på borgmesterkontoret.

Når tinglysningen er gået igennem, skal du fremsende dokumentation herfor igennem din sag i Byg og Miljøportalen.