Mad- og restaffald for etageboliger og kommunale institutioner

Luk alle
Åbn alle

Madaffald er fx rester fra grøntsager, frugt, kød, fisk, fjerkræ, kylling- og kødben, æggeskaller, brød, ris, gryn, pasta, ost, fedt, middagsrester, kaffegrums, kaffefiltre, tefiltre, køkkenrulle samt afskårne blomster og blade fra indendørs planter. Affaldet skal være emballeret i de grønne madaffaldsposer, som fås gennem madaffaldsordningen. Nedfaldsfrugt må også komme med til madaffald og skal også være emballeret i de grønne madaffaldsposer.

Restaffald er det daglige affald, der er tilbage, når husstanden har frasorteret madaffald, plast, papir, glas, metal, pap og batterier mv. Restaffald er fx juicekartoner, mælkekartoner, pizzabakker, chipsposer, korkpropper, støvsugerposer, tyggegummi, blisterpakninger, tandtråd, vatpinde, bleer, hygiejnebind, aske, cigaretskod, dyrestrøelse, kattegrus, hundehømhøm, døde mus/fugle o.l.

Beboerne skal bruge de poser som ejendommen får leveret af kommunen til husstandens madaffald. Er I ved at løbe tør for poser kan ejendommens kontaktperson bestille flere poser. Når du indtaster din bestilling, så vælg den adresse, som poserne ønskes leveret til; fx ejendomskontoret eller lign.

Skraldebilen til mad- og restaffald er opdelt i to rum, så madaffald og restaffald bliver holdt adskilt og ikke bliver blandet, hverken under transport eller aflæsning. Efter indsamling af mad- og restaffald køres det til et anlæg max 15 km fra Hvidovre. Madaffaldet aflæsses ét sted på anlægget, og restaffaldet aflæsses et andet sted på anlægget. Derefter overtager anlægget ansvaret for madaffaldets og posernes genanvendelse, og at restaffaldet køres videre til forbrænding på Amager Ressource Center (ARC).

Madaffaldsposerne er lavet af genanvendt plast. På modtageanlægget for madaffald, vil plastposerne blive frasorteret og sendt til plast-genanvendelse. Madaffaldet omdannes til pulp/biomasse, der derefter afgasses i store tanke. Man ender med at have biogas og et afgasset produkt. Biogassen kan bruges fx i gasnettet til opvarmning af boliger eller som brændstof i transportsektoren i busser mv. Det afgassede produkt kan bruges som gødning på landbrugsjorden, så næringsstofferne kommer tilbage til jorden.

Beholderne skal stå med hjulsættet udad, så skraldemanden nemt kan betjene beholderen. Hver beholder må veje max 50 kg med indhold. Ejendommen kan altid få flere beholdere efter behov. Sørg for at der mindst er 10 cm plads imellem hver beholder, og at der er rigelig plads og fri adgang til at skraldemanden nemt kan betjene hver enkelt beholder. Der skal være mindst 2 m frihøjde og 90 cm fribredde på standpladser og adgangsveje, og der skal være kørefast underlag som fx fliser eller asfalt, samt tilstrækkelig belysning. Der må højst være én låge/port, og den skal kunne stå åben af sig selv. Der må ikke være nogen hældning/stigning på mere end 10 % og ingen trappetrin/kanter.

Du kan se tømmedage i din affaldskalender

Du kan også tilmelde dig besked-service, så du får en SMS eller e-mail dagen inden tømning.

eller brug vores gratis-app Affaldsportal, som du kan læse mere om under App og beskedservice.

Hvis beholderen ikke er blevet tømt som planlagt, skal du bruge selvbetjeningen "Giv besked om problemer med afhentning af affald".

Når mad- og restaffaldet ikke er hentet, skyldes det ofte, at beholderen har været overfyldt eller er fejlsorteret. Beholderen må ikke fyldes mere end at låget stadig kan lukke.

Hvis du oplever uregelmæssigheder med afhentningen af affald, kan du indberette det til kommunen.

Ved væsentlig fejlsortering tømmes beholderen ikke, og skraldemanden sender besked pr. e-mail til ejendommens kontaktperson. Ejendommen sørger så for at omsortere affaldet til de korrekte beholdere. Beholdere til madaffald, og beholdere med øvrige affaldstyper til genbrug, vil derefter blive tømt på næste ordinære tømmedag eller hurtigst muligt, efter behov, uden ekstra betaling. Restaffaldsbeholdere vil blive tømt på næste ordinære tømmedag, eller hurtigst muligt mod betaling. I specielle tilfælde kan ejendommen, efter kommunens forudgående vurdering og godkendelse, bestille en ekstraordinær tømning af en fejlsorteret beholder, mod betaling.

Særgebyrer for ekstraordinære tømninger og tømning af fejlsorterede beholdere fremgår af gebyrbladet.

Lige som for de øvrige affaldsbeholdere skal ejendommen selv sørge for at rengøre mad- og restaffaldsbeholdere indvendig og udvendig, efter behov, for at undgå at de bliver uhygiejniske for beboerne og for skraldemanden, og for at undgå lugtgener, insekter og skadedyr. Når beboerne sørger for at binde knude på deres madaffaldsposer, minimeres behovet for rengøring af beholderne.

Hvis I ønsker en anden udendørs affaldsløsning end standardløsningen med beholdere på hjul, kan I fx vælge at etablere nedgravede beholdere, som samlet set fylder mindre i bebyggelsen. Etablering af nedgravede beholdere kræver forudgående godkendelse af kommunen.

Sørg for lys
Husk at sørge for lys og rydde for sne, så du kan få hentet dit affald!

I vinterhalvåret er det vigtigt, at du sørger for, at der er lys på adgangsvejen til affaldsbeholderne. Det er også vigtigt, at du sørger for lys der, hvor dine beholdere står. Så kan skraldemanden se og betjene beholderne og undgå at snuble i mørket.

Ryd for sne og is
I vintervejret skal du rydde adgangsvejen for sne og is, og du skal gruse. Du skal rydde et spor på mindst 90 cm bredde ind til stativet/beholderen. Du skal også rydde et hul på mindst 90 cm bredde i snevolden langs vejen og langs cykelstien, så skraldemanden kan komme igennem med affaldet. Husk også at feje sneen væk fra låget, samt rydde rundt omkring beholderne, så de ikke sidder fast i sneen.

Hvis afhentning af affaldet ikke er muligt
Der vil så vidt muligt blive tømt på den planlagte tømmedag. Hvis det pga. sne og glat føre ikke er muligt at foretage tømning, vil alt affaldet blive taget med ved næste normale tømmedag, hvis forholdene tillader det.

Selv om du har ryddet på din grund, på fortovet, på cykelstien og ud til vejbanen, kan det alligevel forekomme, at skraldemændene ikke kan komme frem pga. forhold andre steder på vejen.

Når din beholder til mad- og restaffald er fyldt, kan en almindelig plastsæk benyttes til mad- og restaffald indtil næste tømning. Sækken skal kunne bæres med indhold uden at gå i stykker - læg evt. en sæk inden i den ekstra sæk. Bind knude eller bind snor omkring toppen på den fyldte sæk og stil den ved beholderen. Hvis du ikke selv har en plastsæk, kan du hente en ekstra sæk hos Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21.

Hvis du har brug for ekstra afhentning af restaffald eller mad- og restaffald, kan du bestille afhentning af sække og tømning af beholdere.


Sækkene skal være stærke nok til, at de kan bæres med indhold; Læg eventuelt to sække ind i hinanden. Luk sækkene med strips e.l. og stil dem ved siden af stativ/beholder.

Kolonihaver og lignende, der er tilmeldt sommerrenovation, får afhentet mad- og restaffald i perioden 1. april til og med 30. september.