Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde 25. juni

Her kan du læser en kort sammenfatning af udvalgte punkter fra kommunalbestyrelsens dagsorden
27. juni 2019

Hvidovres skoleelever søges fritaget for nationale test (Pkt. 2)

Et flertal i kommunalbestyrelsen har stemt for at bede Undervisningsministeriet om at fritage Hvidovres folkeskoleelever for de nationale test. Samtidig opfordrer kommunalbestyrelsen til, at resultaterne af de nationale test ikke bliver styrende for arbejdet på skolerne. I stedet skal kommunens Center for Skole og Uddannelse, Børne- og Uddannelsesudvalget, skoleledere, Hvidovre Lærerforening og Skole- Kontaktudvalget i fællesskab finde alternative metoder til at vurdere elevernes dygtighed og læring.

Sådan bliver grundlovsceremonien i Hvidovre (Pkt. 5)

Ny lovgivning betyder, at der rundt omkring i kommunerne skal holdes grundlovsceremonier for de borgere, der søger om statsborgerskab i Danmark. I Hvidovre kommer den første ceremoni til at finde sted i december 2019.
Ved ceremonien vil ansøgerne af statsborgerskab blive modtaget af borgmesteren i kommunalbestyrelsens mødesal på rådhuset. Salen vil i dagens anledning være pyntet med blomster, og der vil blive budt på en forfriskning. Deltagerne skal her udveksle håndtryk med borgmesteren og skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning.
Borgere i Hvidovre, der ansøger om dansk statsborgerskab, får en personlig indkaldelse med digital post, ligesom datoen for ceremonien vil blive annonceret i lokale medier og på kommunens hjemmeside.
Grundlovsceremonierne i Hvidovre Kommune vil blive holdt to gange om året - i juni og december.

Brugerråd, foreningskøkken og kunst på Risbjerggård (Pkt.6)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal nedsættes et brugerråd til det kommende kulturcenter i Hvidovre Bymidte, ligesom der skal etableres et foreningskøkken i projektet. Begge dele er ønsker, som flere borgergrupper og foreninger er kommet med undervejs i arbejdet med udviklingen af Hvidovre Bymidte. Med beslutningen om at tilføje et foreningskøkken bliver den nuværende tegning af byggeriet udvidet med 25 kvadratmeter. 
Det er også besluttet, at to kunstnere skal stå for udsmykningen af Risbjerggård og området omkring det nye kulturelle samlingssted. Det er Anders Bonnesen, som vil lave belægning på fortove, pladser osv. med citater fra Hvidovre-digtere som F.P. Jac og Michael Strunge, og Thomas Poulsen, der vil arbejde med skulpturelle værker på og i bygninger.

Planer for Immerkær 42 sendes i forhøring hos borgerne (Pkt. 9)

Ejeren af grunden Immerkær 42 i Hvidovre Nord ønsker at bygge boliger på grunden, der i Kommuneplan 2016 er udlagt til erhverv. Nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at grundejeren skal fremlægge et konkret projekt, som kan sendes i forhøring hos borgerne. Sideløbende med dette går arbejdet med en ændring af kommuneplanen i gang, sådan at Immerkær 42 fremover kan defineres som blandet byområde med plads til både erhverv og boliger.

Kommuneplanen ændres for den vestlige del af Avedøre Landsby (Pkt. 10)

På baggrund af en forhøring af borgerne har kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016. Forslaget skal gøre det muligt at omdefinere den vestlige del af Avedøre Landsby som blandet byområde, sådan at der kan opføres boliger og byggeri til offentlige formål. Det er intentionen, at landsbymiljøet og det særlige kulturhistoriske udtryk i Avedøre Landsby skal bevares.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen (Pkt. 13)

Det er en national målsætning, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, skal stige til 25 pct. i 2020 og mindst 30 pct. i 2025. I Hvidovre vælger ca. 17 % af de unge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og denne andel skal altså øges med 1,5 % om året frem til 2025.
I Hvidovre Kommune er der i forvejen tiltag i retning af at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, bl.a. via UU-vejlederne, den lokale fag- og uddannelsesmesse ”Mød en virksomhed”, møde med forældre til udskolingseleverne og erhvervsrettede linjer i 10. klasse. I de kommende år vil indsatsen dog blive intensiveret, bl.a. med et 2-årigt obligatorisk praktisk/musisk fag for 7. og 8. årgang på alle skoler og øget fokus på erhvervspraktik i udskolingen. 

Kortere skoledage for de yngste elever og nye muligheder i undervisningen (Pkt. 15)

Der er kommet ny lovgivning for folkeskolerne, og i Hvidovre betyder det, at 0.-3. klasse får ca. 2 timer mindre på skoleskemaet om ugen, og at der bliver indført et obligatorisk 2-årigt praktisk/musisk valgfag på 7. og 8. klassetrin.
Fra skoleåret 2020/21 vil der bl.a. blive flere timer med tysk eller fransk i 5. klasse og mere historie til 9. klasserne. Der bliver indført billedkunst i 6. klasse, mens nogle af idrætstimerne flyttes fra mellemtrinnet til udskolingen. Samtidig bliver det muligt for skolerne at lægge svømmeundervisningen allerede fra 3. klasse.

1,7 mio. til udvikling af specialtilbud for børn (Pkt. 18)

Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret at afsætte en samlet pulje på 4 mio. kr., der dels skal bruges til at skabe de bedste rammer for eleverne på det specialiserede område, dels dække at de vedtagne besparelser på skoleledere, som ikke opnås i 2019.
1,7 mio. kr. går til at udvikle specialtilbudsområdet i kommunen – størstedelen til at nye fleksible løsninger for børn og unge, der ligger på grænsen til at have brug for et specialtilbud, og en mindre del til opgradering af tilbuddet i E-klasserne på Gungehusskolen. 

Pulje til uddannelse af dagpengemodtagere (Pkt. 20)

Både staten og kommunen bidrager til en pulje, der skal gøre det muligt at tilbyde borgere på dagpenge korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

1 million til forbedring af trafiksikkerhed på Rebæk Plads (Pkt. 25)

For at styrke trafiksikkerheden er der afsat penge til sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse. 1 mio. kr.  bruges nu til at ombygge rundkørslen på Rebæk Plads ved Kløverprisvej, så den bliver mere sikker for især cyklister. Ombygningen af rundkørslen går i gang allerede i begyndelsen af skolernes sommerferie, og rundkørslen vil være lukket for al biltrafik i perioden 1. juli til 9. august. 

EU-midler til Avedøre Green City (Pkt. 26)

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om ca. 1,7 mio. kr. fra EU til at arbejde med innovative energitiltag i Avedøre Stationsby (Avedøre Green City). Desuden søger kommunen om yderligere 11,2 mio. kr. fra den europæiske centralbank. Pengene skal bruges til et sekretariat og til konkrete energiforbedringer i Avedøre Green City. Udviklingen af Avedøre Green City som et foregangseksempel på en klimavenlig og bæredygtig bydel foregår i samarbejde mellem fjernvarmeselskab, boligselskab, kommunen og borgerne. 

Opgradering af buslinjer i Hvidovre (Pkt. 27)

Arbejdet med at opgradere busforbindelsen 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme er så småt gået i gang, og i foråret 2019 er opgaven som rådgiver på projektet sendt i udbud. Formålet med opgraderingen af 500S er at forkorte rejsetiden, og det skal bl.a. gøres ved at give bussen sin egen vognbane at køre i. 
Også på buslinje 200S venter der forbedringer. Linjen skal have en egen svingbane ved Avedøre Havnevej og Kettevej, og så vil seks stoppestedsstandere blive udskiftet, ligesom at kommer digitale trafikinformationstavler ved 15 af de stoppesteder som linje 200S betjener.

De første to skybrudstiltag i Strandøre sættes i gang (Pkt. 30)

Som det første af 16 boligområder i Hvidovre fik Strandøre i 2017 sin egen skybrudsplan. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem borgerne og kommunen og anviser løsninger på, hvordan regnvand kan ledes væk fra boliger og bygninger ved voldsomt vejr. Nu har kommunalbestyrelsen givet grønt lys til, at arbejdet med to af idéerne nu kan sættes i gang. Det drejer sig om to regnvandsbassiner, der skal anlægges ved Engstrandslinjen langs Papegøjestien. Bassinerne vil blive etableret, så de også giver merværdi i form af nye muligheder for leg, ophold og planter.