Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kommunalvalg 2021

Tirsdag d. 16. november 2021 er der kommunalvalg. Her er det, du skal vide, hvis du vil stille op som kandidat, og når du skal stemme.

Information for kandidater, lister og partier

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen bliver udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde i december måned forud for valgperioden. Borgmesteren er født formand.

Følgende er udpeget:

 • Borgmester Helle Adelborg (A), formand
 • Niels Ulsing (F)
 • Mikkel Dencker (O), næstformand
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Charlotte Munch (V)

Opstilling til kommunalvalget

For at opstille som kandidat til kommunalvalget, skal man være valgbar. Det er man, hvis man har valgret, og følgende betingelser skal være opfyldt:

 • på valgdagen er fyldt 18 år og
 • har fast bopæl i opstillingskommunen
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Følgende personer har ikke valgret, og er derfor ikke valgbare:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vi opstille som:

 • enkeltperson
 • kandidat for en lokalliste
 • kandidat for et politisk parti

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen, må du ikke være idømt eller have modtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Man er ikke valgbar på grund af straf, hvis man:

 • ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf,
 • ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller
 • ved endelig dom eller uden retslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten til bil (efter færdselslovens § 126).

Yderligere betingelser vedr. tab af valgbarhed: Opstilling til kommunale og regionale valg.

Tildeling af bogstavbetegnelse

Kandidatlisten kan ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, og det er valgbestyrelsen, der beslutter, om listen/partiet kan tildeles bogstavbetegnelsen. Der er dog allerede reserverede bogstavbetegnelser vedr. de partier, der kan opstille til folketinget. De partier har nogle faste bogstaver, som de skal bruge, når de stiller op til kommunale valg, og som ingen lokallister derfor kan bruge. De pt. reserverede bogstavbetegnelser kan ses her: Partiernes bogstavbetegnelser.

Kandidatlister

For at stille op til kommunalvalget, skal der udfyldes en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen. Kandidatlisten skal have et navn (listebetegnelse) og en bogstavbetegnelse som også vil fremgå af stemmesedlen.

Kandidatlisten skal indeholde navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være én kandidat på listen, og i Hvidovre Kommune må kandidatlister maksimalt indeholde 25 kandidater.

Det kan være at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

Partier/lister der i forvejen er valgt ind i Hvidovre Kommunalbestyrelse, og som fortsat er repræsenteret tirsdagen 9 uger før valgdagen (d. 14. september 2021), kan efter anmodning til valgbestyrelsen blive fritaget for kravet om underskrifter fra 25 stillere. Kandidatlisten kan afleveres fra tirsdag d. 31. august 2021. Sidste frist for aflevering er d. 14. september 2021 kl. 12. Senest d. 21. september 2021 meddeler valgbestyrelsen om kandidatlisten er fritaget for stillere.

Øvrige partier/lister der skal have underskrift fra 25 stillere for at stille op, kan aflevere kandidatliste fra tirsdag d. 14. september 2021. Sidste frist for aflevering er d. 28. september 2021 kl. 12.

Formular til anmeldelse af kandidater samt listeforbund og/eller valgforbund rekvireres hos og afleveres til valgsekretariatet på
Hvidovre Rådhus, Center for Politik og Ledelse (1. sal), Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

Efter afleveringsfristen bliver kandidatlisterne gennemgået af valgsekretariatet i Center for Politik & Ledelse, og listens kontaktperson får senest lørdag den 2. oktober 2021 besked om eventuelle mangler ved listen. Disse mangler kan udbedres frem til den 4. oktober 2021 kl. 12.00. Kandidatlisten kan frem til denne dato tilbagekaldes.

Det er ikke muligt at få dispensation for nogen af ovennævnte tidsfrister.

Valgforbund/Listeforbund

Anmeldelse af listeforbund/valgforbund oplyses på selvstændig formular. Sidste frist for at anmelde eller tilbagetrække listeforbund/valgforbund er den 4. oktober 2021, kl. 12.00.

Ophæng af valgplakater

Fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske ophængning af valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje. Der kan hænges valgplakater op på master til vejbelysningen, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet til jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning som fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I henhold til lov om offentlige veje §§ 84 og 85, må valgplakater ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende, og på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Valgbestyrelsen i Hvidovre Kommune har aftalt, at der ikke ophænges valgplakater i vejtræerne.
En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres, så de er læselige i hele ophængningsperioden.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har vedtaget, at Center for Trafik og Ejendomme nedtager de valgplakater, der ikke er fjernet ved fristens udløb onsdag den 24. november 2021. Der bliver opkrævet 150 kr. pr. nedtaget valgplakat hos kandidaten. I de tilfælde, hvor kandidaten ikke kan identificeres, bliver opkrævningen sendt til kontaktpersonen på bagsiden af valgplakaten.

 

Information for vælgere

Dato og tid

Kommunalvalget finder sted tirsdag den 16. november 2021 fra kl. 8 til kl. 20.

Afstemningssteder

 • Holmegårdshallen
 • Præstemoseskolen
 • Sønderkærhallen
 • Kometen
 • Dansborghallen
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Skole
 • Avedøre Idrætscenter

Hvis du vil brevstemme

Fra tirsdag den 5. oktober 2021 er det muligt at brevstemme i Borgerservice. I perioden lørdag den 23. oktober til og med lørdag den 6. november 2021 er der åbent om lørdagen i Borgerservice fra kl. 10 til 13. Der vil være en oversigt med partiernes/listernes navne, kandidaternes navne, bogstavbetegnelser samt anmeldte listeforbund og valgforbund.

Hvis du vil brevstemme, skal du medbringe legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Sidste frist for at afgive brevstemmer i Borgerservice, er fredag den 12. november 2021 fra
kl. 9 til 16.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan brevstemme i eget hjem. Ansøgning om dette skal indgives til Hvidovre Kommune i perioden fra tirsdag den 19. oktober til torsdag den 4. november 2021. Der informeres yderligere om dette i Hvidovre Avis.

Valgkort

Forud for valget bliver der udsendt valgkort til alle stemmeberettigede vælgere. Valgkortene er personlige, og skal medbringes på valgdagen. Valgkortene indeholder oplysning om vælgerens navn, adresse, afstemningssted, dag og tid for afstemningen. Senest torsdag den 11. november 2021 skal vælgerne have modtaget deres valgkort.

Hvis du glemmer dit valgkort på valgdagen eller ikke har modtaget det med posten, kan du stadig stemme, hvis du er stemmeberettiget. Du skal blot medtage legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Valgdagen

Stemmeafgivningen foregår på otte valgsteder i Hvidovre Kommune. Valgstederne holder åbent fra kl. 8 til kl. 20, og så længe derefter, der er vælgere på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme. Du skal møde personligt op for at få lov til at stemme. Du afleverer dit valgkort ved valgbordet, og får udleveret en stemmeseddel. Du skal herefter afgive din stemme i en stemmeboks, og efterfølgende selv lægge stemmesedlen i stemmekasserne.

Hvis du skriver forkert på din stemmeseddel, kan den ombyttes ved henvendelse til et af valgbordene.

På valgaftenen bliver stemmerne på hvert valgsted optalt pr. parti af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Resultatet af optællingen på valgstedet bliver offentliggjort af valgstyrerformanden, så snart det foreligger.

Fintælling af valget foregår onsdag den 17. november 2021 i Kometen. Det endelige resultat bliver offentliggjort på valgbestyrelsens møde om eftermiddagen i Kometen samt på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Hjælpemidler til handicappede

I forbindelse med brevstemmeafgivning i Borgerservice, er et stemmerum udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)
 • Hæve/sænkebord

På valgdagen tirsdag den 16. november 2021 vil et stemmerum på hvert afstemningssted være udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed som på valgdagen har brug for forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television) eller hæve/sænkebord for at afgive deres stemme, kan i perioden fra tirsdag den 19. oktober til mandag den 8. november 2021 indgive ansøgning om at blive overflyttet til valgstedet Kometen.

I Kometen er yderligere hjælpemidler til rådighed:

 • Hæve/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

Hvis du ønsker at blive overflyttet til Kometen som følge af behov for et af ovenstående hjælpemidler, skal du kontakte Borgerservice på tlf. nr. 3639 3639 eller mail til bob@hvidovre.dk.

Klage over valget

Hvis du ønsker at klage over kommunalvalget, er sidste frist for at klage senest tirsdag den 23. november 2021. Klager over kommunalvalget stiles til den siddende kommunalbestyrelse i Hvidovre Kommune.