Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Planstrategi 2019 er blevet endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2019 endeligt
1. juli 2020

Planstrategi 2019 – udvikling, ansvar og fællesskab er blevet endeligt vedtaget. Planstrategien er den langsigtede og overordnede plan, der skal sætte retningen for kommunens udvikling. Ud fra planstrategien formuleres efterfølgende de konkrete planer og politiske initiativer. Det sker både i kommuneplanen og i de konkrete politikker.

Der er foretaget enkelte ændringer i strategien i forhold til den udgave, der blev forelagt i den offentlige høring i perioden 20. december 2019 til 1. marts 2020.

Offentlig høring

Der blev indsendt 20 høringssvar i perioden, hvor forslaget har været offentlig fremlagt. Høringssvarene kommer fra en bred vifte af borgere, foreninger, politiske partier og andre aktører i kommunen.

De indkomne høringssvar efterlyste generelt mere konkrete visioner og tiltag inden for de forskellige temaer i planstrategien. Mange af høringssvarene indeholdt derfor meget konkrete og detaljerede forslag eller ønsker, som ligger uden for rammerne af en planstrategi.

Der er dog tale om mange gode og brugbare ideer. Derfor vil de indgå i administrationens arbejde på de pågældende områder, herunder i den igangværende revision af Kommuneplan 2016.

Kommuneplan 2021 vil blive et betydeligt mere konkret og detaljeret plandokument i lighed med den gældende kommuneplan, og her vil kommunalbestyrelsen bedre kunne indarbejde borgernes ideer og forslag.

Kommuneplan 2021, der forventes vedtaget i første halvdel af 2021, vil også blive udlagt i offentlig høring.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden den 29. juli 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk (nyt vindue), www.borger.dk (nyt vindue) eller www.virk.dk (nyt vindue). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.