Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2020 at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til at opstille pavilloner midlertidigt til undervisningsbrug på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter.
29. juni 2020

Begrundelsen for dispensationen, at der ikke er tale om at ændring af terræn, så eventuelle kulturhistoriske levn vil lide overlast. Desuden er der lagt vægt på at der er tale om en kortvarig, midlertidig opstilling af pavilloner i en etage på arealet.

 

Dispensation

Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens §§ 65, stk. 1

Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af dispensationen blive underrettet om klagen af Hvidovre Kommune. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden tre år fra dags dato, bortfalder den jævnfør naturbeskyttelseslovens § 66.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på e-mail til pom@hvidovre.dk

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives senest den 27. juli 2020.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde her (nyt vindue)

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.