Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-screeningsafgørelse - naturgasledning

Hvidovre Kommune har på baggrund af en screening meddelt afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven til etablering af en naturgasledning fra Fjernvarmecentralen Avedøre Holme og frem til det eksisterende naturgasnet.
11. maj 2020

Naturgasledningen skal løbe fra krydset Helseholmen/Stamholmen, hvor den tilsluttes det eksisterende naturgasnet, og frem til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, Nordholmen 1. En strækning på 0,6 km.

Afgørelse og VVM-screeningsskema er vedlagt her

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3589 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet www.naevneneshus.dk  frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt for.

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Fristen er 8. juni 2020.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er 11. november 2020.