Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 for et nyt rammeområde for Gungevej 1 og 2. Høringsperioden løber fra den 3. april til den 31. maj 2020.
3. april 2020

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet i forbindelse med forslag til Lokalplan 238 for skole på Gungevej 1-2. 

Kommuneplantillægget har til formål for at ændre anvendelsen for ejendommene Gungevej 1 og 2 til offentligt formål som uddannelsesintitutioner, skole, m.v. og at udskille dem som et selvstændigt rammeområde. Det nye rammeområde benævnes 2D16. De hidtil gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser fastholdes.

Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 31. maj 2020. 

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillægget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Planforslaget fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Det vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.