Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-screeningsafgørelse reguleringsprojekt

Hvidovre Kommune har på baggrund af VVM-screening meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til et reguleringsprojekt omfattende retablering af afvanding på Industriholmen 61 og 63 på Avedøre Holme.
2. april 2020

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i projektansøgning og Miljøvurderingsloven samt kriterierne i lovens bilag 6, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af den 25. oktober 2018

Projektet omfatter retablering af privat afvanding på en ca. 115 meter lang strækning langs de nordlige matrikelskel af matriklerne 43bt og 43bu Avedøre By, Avedøre på adresserne Industriholmen 61 og 63, begge 2650 Hvidovre. Retableringen bliver udført ved lægning af en lukket Ø200 mm rørledning i PVC. Hvidovre Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Afgørelse

VVM-screeningsskema

Spørgsmål til ovenstående kan rettes på tlf. 3639 3589 eller miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Klagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefrist er 30. april 2020.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter afgørelsen er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er 2. oktober 2020.