Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2018 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter i offentlig høring. Høringen finder sted i perioden fra den 8. november 2018 til den 6. december 2018. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres etageboliger og serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter.
8. november 2018

Lokalplanen omfatter selve butikscentret og etageboligbebyggelsen på Hvidovrevej 341-345 og Strandmarksvej 14-28.

Lokalplanen har til formål at forskønne og opgradere Frihedens Butikscenter. Lokalplanforslaget fastlægger i alt fem nye byggefelter, hvoraf de fire kan indeholde ny bebyggelse og det sidste udelukkende kan anvendes til tagterrasse og småbygninger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre:

  • to nye 4-etagers beboelsesbygninger oven på centerets sydøstlige hjørne ved Strandmarkskirken
  • en ekstra etage med butiks- og serviceerhverv og tagterrasser oven på centerets nordvestlige del mod Hvidovrevej
  • en i alt 9-10 etagers beboelsesbygning, der placeres ovenpå centeret i det nordvestlige hjørne
  • en 2-etages erhvervsbygning med restaurant og drive-in adgang fra Hvidovrevej.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af lokalplanforslaget blev det besluttet, at parkeringsbehovet skal undersøges nærmere i høringsperioden.

Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter (pdf) 

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 6. december 2018. 
Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Borgermøde
I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg, den 22. november 2018, kl. 18-20, i Bibliotekscafeen på Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre. 

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager. 

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 6. december 2018. 
Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold. 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.