Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til omlægning af sø ved Plejecentret Dybenskærhave

På sit møde den 27. september 2017 vedtog Teknik og Miljøudvalget at meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til omlægning af søen ved Plejecentret Dybenskærhave i forbindelse med en udvidelse af plejecenteret.
12. oktober 2017

På grund af akut mangel på plejeboliger i kommunen har Kommunalbestyrelsen besluttet at udvide Plejecentret Dybenskærhave med et antal nye boliger. Udvidelsen betyder, at det bliver nødvendigt at ændre udformningen på det eksisterende regnvandsbassin, som er anlagt som en rekreativ sø.

Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Den er dermed beskyttet, idet der er planter og dyr, som er karakteristiske for sø og mose. Ændringen kræver dermed en dispensation.

Søen planlægges ændret så søens dybde og omfang forbliver status quo. Ved omlægningen ændres brinkerne, og der opnås en fladere hældning, der både giver en mere sikker søbred og et bedre grundlag for søens og breddernes flora og fauna.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på e-mail til pom@hvidovre.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives senest den 9. november 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder den jf. Naturbeskyttelseslovens § 66.

 

Teknik- og Miljøudvalget