Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 139 for Præstemosen er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2017 vedtaget Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen endeligt.
22. marts 2017

Forslaget til Lokalplan 139 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 4. oktober til den 29. november 2016. Der indkom fem høringssvar i denne periode.

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen at foretage en række ændringer i planen -  både i redegørelsen og bestemmelserne. Ændringerne i redegørelsen indbefatter en ny udgave af det historiske afsnit, med et større fokus på den nyere historie for området, samt ændring af ordlyden i forskellige afsnit. Derudover har der været fire ændringer i bestemmelserne, her i blandt en ændring, der sikrer, at småbygninger, bortset fra terrasseoverdækninger, ikke må bygges sammen med kolonihavehuset.

Lokalplan 139 (pdf)

 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.


Klagevejledning


Hvis du vil klage

Klage over afgørelsen skal ske til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagefrist

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra annonceringen på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen, dvs. inden den 19. april 2017.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.

Hvad kan der klages over?

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være: 

  • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv. 
  • om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
  • om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
  • om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
  • om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
  • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Hvem kan klage? 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er: enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
Erhvervs- og vækstministeren. 

Fritagelse for at bruge Klageportalen

 Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.