Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-skybrudshåndtering

Hvidovre Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at projektet, Skybrudshåndtering i parken ved Engstrandlinjen, ikke vil påvirke miljøet væsentligt.
22. juni 2020

Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-pligt, og der skal ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i projektbeskrivelsen, jf. ansøgningen fremsendt via BOM samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som gældende på screeningstidspunktet.

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering, at Skybrudshåndteringen i parken ved Engstrandlinjen, ikke vil føre til væsentlige påvirkninger af miljøet (herunder bl.a. overfladevand, grundvand, naturområder og bilag IV-arter).

Vurderingen af projektets påvirkning af miljøet er set relation til kriterierne til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2, skal underkastes en miljøkonsekvens vurdering, som er oplistet i bilag 6, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1), Lovbek. nr. 1225 af den 25. okt. 2018)

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra 22/06-2020.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Klagefrist er 20/07-2020.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er 22/12-2020.