Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 238 for skole på Gungevej 1 og 2 er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2020 vedtaget Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2 endeligt.
26. juni 2020

Lokalplan 238 omfatter de to ejendomme på Gungevej 1 og 2. 

Hvidovre Privatskole ønsker at ombygge og renovere de eksisterende bygninger på Gungevej 1 og 2 og anvende ejendommene til skole. Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for, at ejendommene kan anvendes til offentligt formål som skole. 

Forslaget til Lokalplan 238 var fremlagt i offentlig høring i perioden fra 3. april til den 31. maj 2020. Der indkom tre høringssvar til lokalplanforslaget.

Lokalplanen blev vedtaget med en ændring i bestemmelserne på side 17. Den nærmere redegørelse for ændringer fremgår af afsnittet "Sagsforløb" i lokalplanen.

Ejendommene på Gungevej 1 og 2 har hidtil været omfattet af Lokalplan 232, der aflyses for de ejendomme, der nu omfattes af Lokalplan 238.

Jævnfør planlovens § 21b har Hvidovre Kommune modtaget en anmodning fra Hvidovre Privatskole, til at indgå en frivillig udbygningsaftale. Aftalen vedrører trafiksanering/fartdæmpning på Høvedstensvej og Gungevej langs lokalplanens område. Kommunalbestyrelsen valgte, i forbindelse med lokalplans endelige vedtagelse, ikke at vedtage udbygningsaftalen.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsatte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 24. juli 2020.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.