Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 237 for boligområdet Ny Hvidovre

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 237 i offentlig høring. Forslag til Lokalplan 237 omfatter et parcelhusområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken. Høringsperioden løber fra den 2. juni til den 30. juni 2020.
2. juni 2020

Forslag til Lokalplan 237 omfatter et parcelhusområde i den nordøstlige del af Hvidovre Kommune beliggende mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken. 

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge på grundene. Kommunens byplanvedtægter er vedtaget i perioden 1943 – 1973 og er ikke længere tidssvarende. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at lave nye lokalplaner for parcelhusområderne som erstatning for byplanvedtægterne. 

Formålet med lokalplanen er primært at sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg samt at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov. Derfor muliggøres en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for den enkelte ejendom, samt at boligerne må opføres i op til to fulde etager. 

Forslag til Lokalplan 237 (pdf)

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 30. juni 2020. 

På grund af det gældende forsamlingsforbud grundet COVID-19 situationen vil det ikke være muligt at afholde et borgermøde om forslaget til Lokalplan 237. Hvis dette skulle ændre sig, vil der blive givet besked om afholdelsen af et borgermøde.

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til: Center for Plan og Miljø,
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse. 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).