Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassin ved Amagermotorvejen

Bygge- og Planudvalget har den 8. juni 2020 besluttet at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, til oprensning af regnvandsbassin ved Amagermotorvejen, matrikel nr. 7000aæ, Avedøre.
16. juni 2020

Kommunen har meddelt dispensation, så Vejdirektoratet kan oprense et regnvandsbassin, der ligger langs Amagermotorvejen matr.nr. 7000aæ, Avedøre, Avedøre By. Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. § 3 og klagereglerne findes i §§ 78 og 86.

Dispensationen er meddelt på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vilkårene kan ses i afgørelsen, dateret den 16.juni 2020. Afgørelsen finder her Dispensation til oprensning af regnvandsbassin ved Amagermotorvejen

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra den 16. juni 2020, bortfalder den jf. naturbeskyttelseslovens § 66.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 14. juli 2020.

De, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:

  • adressaten for afgørelsen
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  • ·offentlige myndigheder
  • en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelse
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.