Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 470 for Avedøre Landsby vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2020 vedtaget Lokalplan 470 for Avedøre Landsby.
18. maj 2020

Lokalplanens formål er at overføre den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, som resten af landsbyen i forvejen ligger i. Dertil er formålet at give mulighed for at opføre ny bebyggelse ved Stevnsbogård i form af tæt-lave boliger. 

Forslaget til Lokalplan 470 var fremlagt i offentlig høring i perioden fra 5. december 2019 til den 31. januar 2020. Der indkom ét høringssvar til lokalplanforslaget.

Lokalplanen blev vedtaget med en ændring i redegørelsen, hvor der er tilføjet nye afsnit på side 23 om naturbeskyttelsesinteresser og økologisk forbindelse. Den nærmere redegørelse for ændringer fremgår af afsnittet "Sagsforløb" i lokalplanen.

Lokalplan 470 for Avedøre Landsby (pdf)

 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsatte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 15. juni 2020.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.