Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 238 for skole på Gungevej 1 og 2

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1-2. Høringsperioden løber fra den 3. april til og med den 31. maj 2020.
3. april 2020

Lokalplan 238 omfatter Gungevej 1 og 2, der i dag anvendes til erhvervsformål. Lokalplansforslaget har til formål at gøre det muligt at ombygge de eksisterende bygninger i området, så de kan anvendes som skole. Derudover skal lokalplanen sikre bygningernes ensartede ydre fremtræden og et grønt udtryk langs Høvedstensvej med levende hegn i skel mod vej. 

Hvidovre Kommune har modtaget en anmodning fra Hvidovre Privatskole, om at indgå en frivillig udbygningsaftale, og parternes dialog har udmøntet sig i et udkast til en aftale om infrastrukturanlæg. Aftalen indeholder trafiksanering/fartdæmpning på Høvedstensvej og Gungevej inden for lokalplanområdet. Som udgangspunkt skal dette ske ved forlængelse af eksisterende 30 km/t zone med ekstra fartdæmpere i form af f.eks. asfaltbump, vejindsnævring og hævet flade i T-krydset mellem Høvedstensvej og Gungevej.

Forslag til Lokalplan 238 (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. 

Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 31. maj 2020.

Send dine bemærkninger som mail til Center for Plan og Miljø på plan@hvidovre.dk, eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.