Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-screeningsafgørelse nye drikkevandsboringer

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at HOFOR´s projekt, der involverer drikkevandsprøveboringer tæt ved Byvej 72 (Avedøre Stadion) og Avedøre Tværvej 56 (Quark Centeret), 2650 Hvidovre, ikke er VVM-pligtigt.
30. april 2020

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering, at HOFOR´s projekt, der involverer drikkevandsprøveboringer tæt ved Byvej 72 (Avedøre Stadion) og Avedøre Tværvej 56 (Quark Centeret), 2650 Hvidovre, ikke er VVM-pligtigt.

Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven og kriterierne i denne. jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1), Lovbek. nr. 1225 af den 25. okt. 2018)

VVM-screeningen er gennemført på baggrund af data oplyst i ansøgningen

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra 30. april 2020.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller hvis der er ønske om at få pdf-fil med afgørelsen i sin helhed samt kortbilag tilsendt, så kan der rettes henvendelse til Center for Plan og Miljø på tlf.: 3639 3639 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Klageren modtager en kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Klageren modtager det indbetalte klagegebyr tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter Miljøvurderingsloven (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter det vedtagne projekt er offentliggjort. Dvs. at fristen er 5.nov. 2020.