Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-screeningsafgørelse Hvidovre Strandvej 59B

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at Region Hovedstadens projekt på Hvidovre Strandvej 59B, 2650 Hvidovre, om afgravning af forurenet jord og efterfølgende jordpåfyldning med ren jord, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.
1. april 2020

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering, at Region Hovedstadens projekt på Hvidovre Strandvej 59B, 2650 Hvidovre, beliggende op af Kalveboderne syd for Hvidovre Havn, ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, herunder, overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder.

Projektet formål er at afgrave forurenet jord og påfylde med ren jord. Projektet gennemføres på et areal på ca. 1150 m2, hvor jordpåfyldningen i alt svarer til ca. 575 m3.

Projektets lokalitet er ikke den del af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura2000 område (Natura2000 område nr. 143, Vest Amager og havet syd for)

Hvidovre Kommune vurderer, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt, og der skal ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven og kriterierne i denne. jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1), Lovbek. nr. 1225 af den 25. okt. 2018)

VVM-screeningen er gennemført på baggrund af data oplyst i ansøgningen samt supplerende tekniske notater udarbejdet af Orbicon om jordhåndtering og påvirkningen af habitater samt udpegede fuglearter i Natura2000 området.

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra 1. april 2020.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Klageren modtager en kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Klageren modtager det indbetalte klagegebyr tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter Miljøvurderingsloven (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Afgørelsen

Samlet Bilag 1

Notat om Natura 2000 og Hvidovre Strandvej 59 B

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter det vedtagne projekt er offentliggjort. Dvs. at fristen er 1.okt. 2020