Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2020 besluttet at offentliggøre forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180. Høringsperioden løber fra den 6. marts til og med den 15. maj 2020.
6. marts 2020

Lokalplan 144 omfatter Hvidovrevej 178-180 og huser i dag Hvidovrevejs Butikstorv. Lokalplansforslaget har til formål at udvide af det eksisterende bydelscenter samt at opføre supplerende nybyggeri med boliger, butikker og serviceerhverv og at regulere og forskønne den eksisterende bebyggelse.

På ejendommens sydlige del giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse i 4-8 etager, og langs Dalumvej bliver der mulighed for at opføre bebyggelse i 3-4 etager. Den sydlige bebyggelse skal trappes ned fra Allingevej mod det eksisterende butikscenter.

Lokalplanen skal sikre, at der etableres de nødvendige parkeringspladser og opholdsarealer til bebyggelsen, lige som der stilles krav til bebyggelsens udvendige udformning.

Forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180 (pdf)

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. 

Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 15. maj 2020.

På grund af det gældende forsamlingsforbud har det ikke været muligt at afholde borgermøde om forslaget til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv. 

Det er derfor blevet besluttet at forlænge høringen af lokalplanforslaget. Høringen forlænges fra den 1. maj til den 15. maj 2020

Send dine bemærkninger som mail til Center for Plan og Miljø på plan@hvidovre.dk, eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Borgermøde er aflyst
Bemærk, at det tidligere annoncerede borgermøde er aflyst på grund af restriktionerne til bekæmpelse af Corona-virus. Borgermødet om lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg skulle have fundet sted den 1. april 2020.

Det er endnu uvist, om borgermødet kan afholdes på et senere tidspunkt.

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

Kommunen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplansforslaget. 

Miljøvurderingen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til motorvejen og jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen og motorvejen. Påvirkningerne fra kan være luftforurening og støj fra motorvejen, samt vibrationer fra jernbanen.

Miljørapporten lægges frem i offentlig høring som et selvstændigt dokument i perioden 6. marts til 3. april 2020.

Send dine bemærkninger til miljøvurderingen som mail til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016 (pdf)