Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 468 for friarealer ved Avedøre Tværvej vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2019 vedtaget Lokalplan 468 endeligt. Lokalplanforslaget var fremlagt i offentlig høring i perioden 2. september - 1. oktober 2019.
23. januar 2020

På baggrund af de indkomne høringssvar vedtog kommunalbestyrelsen lokalplanen endeligt med følgende ændringer:

I § 7.2 under karakterområde B er ordet ”legehuse” tilføjet i første sætning. 
§ 9.3 er ændret til følgende ordlyd: ”Der må ikke opstilles mobilantennemaster og husstandsvindmøller samt større vindmøller inden for lokalplanområdet.”
Der er tilføjet en ny § 9.4 med følgende ordlyd: ”Inden for delområde 1 må der opstilles mikro- og minivindmøller, når den enkelte vindmølles totalhøjde ikke overstiger 8,5 m over terræn, når totalhøjden ikke overstiger 1,4 x afstanden til skel mod nabo, sti eller vej, når rotordiameteren ikke overstiger 2 m, og når kapaciteten ikke overstiger 10 kW.”

Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej (pdf)

Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Klage over afgørelsen skal ske til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk, er en vejledning i, hvordan man klager. 

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden fire uger fra annonceringen på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen, dvs. inden den 20. februar 2020. Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være: 
om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv. 
om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan 
om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt 
om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt. 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er Erhvervsministeren samt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Hvis man vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.