Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kapacitetsplan Harrestrup Å

Hvidovre Kommune har sammen med de øvrige 9 kommuner i Harrestrup Ås opland og deres forsyningsselskaber besluttet at indgå en aftale om, at implementere Kapacitetsplan 2018, der skal sikre mod oversvømmelser ved skybrud.
14. juni 2019

Planen skal sikre Harrestrup Å kan håndtere skybrudsregn op til en hundrede års hændelse, uden det fører til skadevoldende oversvømmelser.

 

Aftalen medfører, at der over en 20 års periode gennemføres en række projekter i åen, med etablering af regnvandsbassiner, oversvømmelsesområder, ændringer i åens profil, m.m. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planen, der har været i offentlig høring i slutningen af 2018.

 

Kapacitetsplan 2018 ligger her med Miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å den 28. maj 2019. Afgørelsen er truffet efter §8 stk 1 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jævnfør §48 stk 4. i Miljøvurderingsloven.

 

Klagen skal indgives senest den 11. juli 2019.

 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.