Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

DISPENSATION FRA SØ- OG ÅBESKYTTELSESLINJE OG FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJEN

Bygge- og Planudvalget besluttede den 13. maj 2019 at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 til opførelse af carport og skur på ejendommen Gammel Køge Landevej 581A, 2650 Hvidovre.
14. maj 2019

Begrundelsen for dispensationen er, at ejendommen ligger i et udbygget parcelhusområde, hvor den er omgivet af boligbebyggelse, der ligger mellem Vestvolden og ejendommen på Gammel Køge Landevej. Hvidovre Kommune har desuden lagt vægt på, at opførelse af de ønskede småbygninger ikke vil påvirke hverken oplevelsen af landskabet omkring Vestvoldens fæstningskanal eller fæstningskanalens egnethed som levested for dyre- og planteliv. Hvidovre Kommune har ligeledes lagt vægt på, at det ansøgte byggeri ikke vil påvirke oplevelsen af fortidsmindet væsentligt.   

Dispensation
Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens §§ 65, stk. 1 og 2.

Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af dispensationen blive underrettet om klagen af Hvidovre Kommune. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden tre år fra dags dato, bortfalder den jævnfør naturbeskyttelseslovens § 66.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på e-mail til pom@hvidovre.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

En eventuel klage skal indgives senest den 11. juni 2019. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside: https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.