Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. oktober 2018, at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til opførelse af tilbygning til enfamiliehuset på Fortvænget 5.
14. november 2018

Begrundelsen for dispensationen er, at ejendommen kun delvist er beliggende inden for sø- og åbeskyttelseslinjen omkring Vestvoldens fæstningskanal. Og desuden ligger ejendommen i et udbygget parcelhusområde, hvor den er omgivet af boligbebyggelse. Tilbygningen vil heller ikke påvirke oplevelsen af landskabet omkring Vestvoldens Fæstningskanal, og dermed vil dispensationen ikke stride mod formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen.

Dispensation

Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1. 

Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af dispensationen blive underrettet om klagen af Hvidovre Kommune. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden tre år fra dags dato, bortfalder den jævnfør naturbeskyttelseslovens § 66.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på e-mail til pom@hvidovre.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

En eventuel klage skal indgives senest den 12. december 2018.
Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside: www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.